Ногай адабиатынынъ коьрнекли ваькили

Ногай интеллигенциясынынъ ваькиллери, язувшылар эм шаирлер, оьз тилин суьетаган эм ногай тилинде асарлар окыйтаганлар быйыл ногай адабиатынынъ патриархы Фазиль Апас увылы Абдулжалиловтынъ 110 йыллыгын белгилейдилер. Ол 1913-нши йылдынъ навруз айынынъ 1-нши куьнинде Ставрополь крайынынъ Минераловод районынынъ Канглы авылында ярлы эгиншидинъ аьелинде тувган. Фазиль Апас увылы Черкесск каласында педагогикалык техникумын битирген, сонъында йогары адабиат курсларында окыган, комсомол, партия, газета куллыкшысы болган. Фазиль Абдулжалилов – Уллы Аталык согысынынъ катнасувшысы, коьплеген орденлер эм медальлер иеси.
Ногай районында ногай язувшыга багысланган шаралар оьтедилер. Терекли-Мектеб авылынынъ орта китапханасында ногай язувшылар, ана тил окытувшылары Кадрия атындагы окувшылар ман йолыгыстылар. Юритуьвшилер Сапихан Курпаева эм Айгуль Батырова шарады китап кебинде аьзирледилер, язувшыдынъ кыйынлы эм данъклы бактысы акында хабарладылар. Солай ок ана тил окытувшылары Салимет Майлыбаева, Джамиля Аджигельдиева, Альфия Янбаева шыгып соьйледилер, олар мектебте язувшыдынъ кайдай шыгармалары окылатаганы, кайдай амаллар кулланатаганы акында айттылар. Кызыклы этип шаир С.Майлыбаева хабарлады, ол окувшылар суьйип Ф.Абдулжалиловтынъ китаплерин окыйтаганын айтты. Шакырылган шаирлерден Джамиля Аманбаева соьйледи, ол оьз куллыгында балалар ман язувшыдынъ ятлавларын, басняларын окыйтаганы акында хабарлады. Шарада ЦНТ методисти Нина Халилова катнасты, белгили йырлавшымыз Бегали Куруптурсунов язувшыдынъ соьзлерине язылган йырларды эситтирди.
Фазиль Абдулжалиловтынъ шыгармалары – келеектеги несилге бай яратувшылык асабалык.
Г.Бекмуратова
Суьвретте: шара катнасувшылары