Ногай атын данъклаткан

Кайсы ерде яшасак та, ногай ясларымыздынъ ийги аты шыкса, бек суьйинемиз. Соьйтип, биз спорт тармагында ердесимиз Арслан Яллыевтинъ аты савлай дуныяга данъкланганын кайдай суьйиниш пен эм оьктемлик пен хош алдык.

Арслан Джалалдин улы Яллыев Дагестан Республикасынынъ Тамаза-Тоьбе авылында тувган. Буьгуьнлерде Арслан Яллыев – авыр шеккиси категориясында куьресетаган россия боксеры эм кикбоксеры. Белгили спортсмен тайбокс бойынша Россия, Европа эм дуныя кубокларынынъ иеси болады. Аьлиги заманда Арслан Яллыев авыр шеккили бойынша савлай дуныядынъ ийги деген 140 спортсменлери арасына киреди.
Янъыларда буьгуьнге дейим биревге де енъилмеген россия кеспили боксеры Арслан Яллыев Сочи каласында аргентин спортсмени Эстебан Бракомонте мен куьресип, енъуьвши болды. Арслан кеспили рингте 11 куьресуьв озгарган, баьрисинде де енъуьвши болган.
Савлай ногай халкы Арслан Яллыев пен оьктемсип, ога келеекте де, аьли де коьп енъуьвлер йорайды.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: А.Яллыев.