Ногай орманлык хозяйствосында

Ногай районында орман еринде от туьсуьв белгилерине карсы не этпеге эм кайдай тактикады кулланмага кереги бойынша уьйренуьв шаралар оьттилер. Онынъ акында Ногай орманлык хозяйствосынынъ етекшиси Феруза Дикинова билдирди. Онынъ соьзлери мен, оьткен саьли куьн, 28-нши февральде, Ногай район еринде район орманлык хозяйствосы Терекли-Мектеб авылынынъ от туьсуьвге карсы 49-ншы боьлиги Южно-Сухокумск, Тарумовка, Ногай районларынынъ ОНД ман бирге, от туьсуьв белгилери орын тапса, не этпеге керегин эм Ногай районынынъ орманлык фондынынъ еринде от туьсуьвлерди тымдырувда катнасатаганларды кавыфсызлык йорыкларды тутувга уьйретуьв бойынша шаралар оьттилер.
– Бу биргелес шараларды озгарувдынъ мырады – от туьскен ерге орманшылардынъ тез ок етуьвге аьзирлигин эм от туьсуьвди тымдырувды уйгынлавын тергев. Мундай аьллерде не этпеге кереги бойынша уьйретуьв шаралар Ногай районында куьнибурын планланган сценарий бойынша 17 кв. метр майданында озгарылды. Курыган куврай шоьплерден эм кулланувдан шыккан авторезинлерден, 0,2 гектар майданды бийлетип, от туьсирилди. Соны ман, туьсирилген отты яйылмага бермей, тез ок тымдырдылар. От туьсуьвге карсы юритилген шаралар уьстинликли оьттилер. Бас мыратлар эм борышлар толтырылды, – деп билдирди «Шоьл тавысы» республикалык газетасына Феруза Дикинова.