Ногай районда Ат шабыслар озды

Бу йылдынъ 23-нши ноябринде Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ Куьнбатар авылында Алтын Орда курылганлы 750 йыллыгына багысланган ат шабыслар озгарылды. Ат шабысты озгарувдынъ баславшылары Куьнбатар авылдынъ яшавшылары, авыл поселениединъ администрациясы, фермерлер эм Россиядынъ баска регионларында эм калаларында яшайтаган авылдаслары болдылар.

Ат шабыс дуныядынъ коьшпели халклары ногайлардынъ, туркменлердинъ, казахлардынъ, башкирлердинъ, кыргызлардынъ, татарлардынъ эм баскалардынъ аьдетке кирген суьйикли юбанышы болады. Ат шабыс Алтын Ордадынъ асабалары – ногай халкынынъ ярысларынынъ бурынгы эм кызыклы кеплерининъ бириси болады. Аьдетке кирген ат шабыслардан баска болып йоргалардынъ арасында да ярыслар озгарылатаган болган.

Уьйкен ат шабысларга савлай ногай эл эм тоьгеректен коьп ваькиллер йыйылатаган болганлар. Ерли яшавшылар да бу аьдетти хош коьргенлер эм аьр бир ногай оьзинде юйрик ат сакламага шалыскан.

Ногайлардынъ ийги аьдетин армаган оьрлендируьвге тагы да бир абыт этилди.
Байрамга Россиядынъ Ставрополь крайыннан, Кабарты-Балкар, Карашай-Шеркеш, Шешен, Ингуш, Дагестан, Калмык Республикаларыннан, Аштархан областиннен эм Казахстан Республикасыннан катнасувшылар келдилер.

Шабувлардынъ спонсорлары, ерли фермерлер, Ногай районнынъ ваькиллери бес шабувга 250 мынъ маьнеттинъ баргыларын тапшырдылар. Шарадынъ программасында 6 шабув озгарылды, баьриси 40-тан артык атлар ортакшылык эттилер. Йорга атлардынъ шабысы бек ыспай болып оьтти.

Шабувдынъ тамамларына коьре биринши орынды Родик деген ат алды, жокей Кемал Казиев, аттынъ иеси Солтан Казиев, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районы. Экинши орында Каир деген ат болды, жокей Мурат Матакаев, аттынъ иеси Аслан Эсенакаев, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районы. Уьшинши орынды Юлдыз деген ат алды, жокей Алибек Кумратов, аттынъ иеси Арсен Баракаев, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районы. Доьртинши орынды Гонконг деген ат алды, жокей Кемал Кагиев, аттынъ иеси Джамал Агельдиев, Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Ногай районы.

1600 метрге шабувда биринши орынды Моцарт деген ат алды, жокей Хамзат, аттынъ иеси Тимурхан Йолманбетов, Дагестан Республикасынынъ Ногай районы. Экинши орынды Резвый деген ат бийледи, жокей Расул Алиев, аттынъ иеси Дагир Алиев, Дагестан Республикасынынъ Хасавюрт районы. Уьшинши болып Принцесса деген байтал ат келди, жокей Алибек Байбулов, аттынъ иеси Заир Зинеев, Дагестан Республикасынынъ Ногай районы.

3200 метрге шабувда биринши орынды Шешен Республикасыннан, экинши орынды Ставрополь крайынынъ Нефтекум районынынъ Тукуй-Мектеб авылыннан, уьшинши орынды Ставрополь крайынынъ Туркмен районынынъ Сабан Ангушта авылыннан келген атлар алдылар.

Энъ узын дистанция 16000 метрге шабувда – байгеде – баьриси туьрли регионлардан келген 12 ат ортакшылык этти, енъуьвши болып Дартинг деген айгыр шыкты. Ога жокей Бамбуш Дорджиев минип шапты. Калмык Республикасыннан келген аттынъ иеси Михаил Поваев байгеде биринши орынды алганга тийисли Лада Гранта автомобильди алып кетти.