Ногай районында конакка куьтемиз

Асият Бадиевна: «Сергей Меликовтынъ Ногай районга конакка келуьвин куьтемиз».

Янъыларда Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши Сергей Меликовтынъ етекшилеви мен оькимет делегациясы Кубыла Дагестанда болды.
Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши республикадынъ кубыла регионынынъ калаларында эм районларында болды, савлык саклав тармагындагы аьллер мен танысты, больницаларды, поликлиникаларды, мектеблерди, балалар бавларды карап шыкты, бавларда эм юзим оьстирилетаган ерлерде болды.
Оннан сонъ Сергей Меликов Дагестаннынъ орталык эм сырт ерлеринде болмага ниетленеди.
Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвшиди Ногай районына конакка келуьвин куьтетаганларын белгиледи.
– Бу куьнлерде Республикадынъ Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвши муниципалитетлерге аьллер мен еринде танысар ниет пен барувы, заманга келисли болады. Онынъ биринши йолланувы Дагестаннынъ кубыла япсарларыннан басланды. Ол сонда тек барып калмай, медучреждениелердинъ, мектеблердинъ, производство объектлерининъ, туризм точкаларынынъ меканларынынъ аьли мен танысты. Бу ис, Сергей Меликов еринде республикадынъ экономикалык амалларын тешкерип тергеви акында айтады, солай ок районларда аьр йолай болган сайын, ол муниципалитетлер аькимбасларынынъ ислеп болувын тергейди эм патшалык аьрекетшиси эсабында ерлерин оьрлендируьв соравлары бойынша маслагатлар береди.
Хивский районында Сергей Меликов «Ак турналар» мемориалында болды. Солай ок ога аьдетли усталыкларынынъ выставкасын да коьрсеттилер, эм Сергей Меликов олар патшалык коьтергишлевде керексинетаганларын белгиледи.
Сергей Меликов федераллык эм республикалык программалар бойынша салынган баьри медициналык учреждениелеринде де болды. Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвшидинъ сол объектлерде болувы, республика азабын шеккен пандемиядан сонъ боьтен де маьнели. Ол савлык саклав ерлерине яшавшылар тез-тез яде сийрек келуьвин тергеди.
Ол зат етекши республикадынъ яшавшыларынынъ ден савлыгы акында каьр шегетаганын айтады.
Энъ де маьнелиси, Сергей Меликов муниципалитетлер аькимбасларына, олар яшавшылар ман, ямагат институтлар ман ювык болсын деп шакырув этти.
Биз, Ногай районынынъ яшавшылары, Дагестан Аькимбасынынъ кесек заманга куллыгын юритуьвшидинъ бизим районга келуьвин куьтемиз. Бизге ногайлардынъ тарих, маданият асабалыгыннан коьрсетпеге зат бар, солай ок районымыздынъ социал-экономикалык оьрленуьви бойынша коьплеген маьселелер акында айтпага тийисли, – деди Асият Манкаева.