Ногай районынынъ прокуратура органларынынъ сыйлы куллыкшылары эм ветеранлары!

Сизди кеспи байрамы – Россия Федерациясынынъ Прокуратура куллыкшысынынъ куьни мен кутлайман!
Прокуратура – Россия гражданларынынъ ыхтыярларын саклавды канагатлайтаган оькиметлик институтларынынъ бириси. Аьдемлердинъ законга эм акыйкатлыкка ынанувы коьбисинше прокуратура органлар куллыкшыларынынъ белсен аьрекет этуьви мен байланыслы.

Оьлшемсиз маьнелиги бар прокуратурадынъ кыянатшылык пан куьрес юритуьв, коррупцияга карсы аьрекет этуьв, йогары ис орындагылардынъ кыянатлыклары эм экономикалык кыянатлыклардынъ алдын шалув исинде. Эм бу яктан юритилетаган аьрекетке баа беруьв де кыйын.
Ногай район прокуратура куллыкшылары дайым да кеспи усталыгы ман, кенъ ыхтыярлык эрудициясы эм яшавдынъ баьри тармакларында законлыкты тутув соравларында каты турувы ман баскаланганлар.
Ак юректен сизге берк ден савлыгын, аьел онъайлыгын, бизим тувган районымыздынъ пайдалыгына аьрекет этуьвинъизде уьйкен уьстинликлер йорайман.
«Ногайский район» МР аькимбасы   Д.Эсиргепов.