Ногай районынынъ савлык саклав тармагынынъ сыйлы куллыкшылары эм ветеранлары!

16-ншы июнь – медицина куллыкшысынынъ куьни

«Ногайский район» МР администрациясы сизди ак юректен кеспили байрам – Медицина куллыкшысынынъ куьни мен исси кутлайды.

Сиз оьз яшавынъызды енъил тувыл, ама бек яваплы эм ямагатта энъ керекли кеспи мен байланыстыргансыз. Кешекуьндиз, тыншаюв эм байрам куьнлерде де сиз дуныяга янъы балалар энуьвге коьмек этесиз, операция столда, авыр авырувлыларды оьлимнен куткарасыз, керекли ярдамынъыз бан заманында етесиз. Сизинъ колларга энъ баа зат тапшырылган: гражданлардынъ яшавы эм савлыгы. Оьзинъиздинъ кеспи борышынъызга алаллыгынъыз бан сиз дайым коьмек этпеге аьзирсиз.

Йогары кеспилигинъиз, сайлаган исинъизге алаллыгынъыз, йигитлик эм ян авырувынъыз, энъ авыр аьллерде керекли токтаслар алмага аьзирлигинъиз уьшин биз сизге ак юректен разымыз. Бас
иемиз сизинъ алдынъызда навасыз кешелер эм куткарылган яшавлар уьшин, сизинъ куватлы колларынъыз эм юрек йылувлыгынъыз уьшин.

Сизге берк ден савлыкты, онъайлык эм наьсип, танълагы куьнге сенимлик, енъил тувыл эм сондай да керекли исинъизде армаганда да уьйкен уьстинликлерге етисуьвди йораймыз.

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы              М.Аджеков.