Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!

Баьринъизди де Дагестан Республикасынынъ Конституциясынынъ 25 йыллыгы ман кутлайман.

Дагестан Республикасынынъ Конституциясы – ол республикамыздынъ Асыл Законы, Россия Федерациясы эсабында бизим патшалык туьзилисимизди кеплендируьв уьшин берк негиз болды эм Дагестан халкларынынъ тарих бойынша туьзилген бирлигин, онынъ оьмирлик аьдетлерин эм миллет баскалыкларын беркитти.

Конституция негизинде законшылыкты эм ыхтыяр йорыкты канагатлав – ол районымыздынъ эмишлик аьллерде оьрленуьвининъ, аьдемлердинъ яшав аьллерининъ ийгиленуьвининъ, олардынъ арасында тынышлыкты эм макулласувлыкты арттырувдынъ бас себеби.

Сизинъ баьринъизди де Дагестан Республикасынынъ Конституция куьни мен кутлайман. Бизим коьп миллетли халкымыздынъ аьр куьнлик куьш салувы алдымызда турган патшалык туьзилисин беркитуьв,
экономикады аягына коьтеруьв, аьдемлердинъ яшав аьллерин ийгилендируьв, ямагатта тынышлыкты эм эмишликти канагатлав борышларды етимисли шешпеге тийисли амал берер деп сенемен.

«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы             М.Аджеков.