Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары, аявлы мусылманлар!

«Ногайский район» МР администрациясы сизди Ораза байрамы ман ак юректен исси кутлайды.

Бу сыйлы байрам бизге аьдем яшавында эм ямагат арасындагы баалыкларды эске туьсиреди, кардаш-тувганларга, баьри керексингенлерге, саваплык эм языксынув дегенди этип, йогары ян йылувлыгынынъ эдаплылыктынъ белгиси болады.

Ногай районынынъ мусылманлары дайым да аьдемлерге (кайсы динди тутсалар да) ийги караганлар, районнынъ ямагат яшавында белсен катнасканлар эм катнасадылар. Ерли самоуправление органлары эм мусылман сообществолары ара байланыс туьзилген, дин байрамлары кенъ белгиленеди. Йылдан-йылга районда ораза тутатаган, намаз этетаган, межигитке баратаган аьдемлер саны оьседи.

Бу уллы байрамда аьр уьйде эм аьр аьелде йылувлык эм суьйиниш, тил бирлик, танълык эм онъайлык, савлык эм наьсип болганды йорайман.

«Ногайский район» МР администрация аькимбасы                   М.Аджеков.