Ногай районынынъ сыйлы яшавшылары!

«Ногайский район» МР администрациясы сизди элимиздинъ бас патшалык байрамы Россия Федерациясынынъ Конституция куьни мен кутлайды. Элимиздинъ Асыл Законын кабыл этуьв аьр бир аьдемнинъ миллетининъ, социаллык аьлининъ, диннинъ баскалыкларына карамастан, ыхтыярын, эркинлигин эм тенълигин беркиткен. Россия Конституциясы бизим элимиздинъ коьп юзйыллык тарихи бойында йыйналган савлай сулыбын эм етимислерин белгилеп коьрсетеди.

Гражданлардынъ ыхтыярларын эм социаллык коршаланувын канагатлав, эркин экономика эм ерли самоуправлениесининъ оьз алдына аьрекети Россия Федерациясынынъ Конституциясынынъ негизли пунктлары болады.

Кайсы бир оьлшемдеги власть аьрекетининъ туьп маьнеси – гражданлар уьшин куллык этуьв. Буьгуьнлердеги бизим бас борышымыз район яшавшыларынынъ яшав аьллерининъ оьлшемин эм сапатын коьтеруьв, районнынъ армаган социал-экономикалык оьрленуьвин канагатлав, оьзимиздинъ тарих бурынгымызга аявлы кепте янасув эм соны саклав эм алдыга сенимли кепте абытлав болады.

Сизге, баалы ердеслер, берк ден савлыкты, эмишликти, танълагы куьнге сенимликти эм бизим Аталыгымыз уьшин исинъизде янъы уьстинликлерди йораймыз.

М.Аджеков,
«Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы.