Ногай район аькимбасы М.Аджеков Дагестан етекшисининъ В.Васильевтинъ В.Путин мен йолыгысувы акында

Мухтарбий Аджеков, «Ногайский район» МР администрациясынынъ аькимбасы:

Биз, Ногай районы атыннан, республика етекшиси Владимир Васильевтинъ элимиздинъ Президентине эткен эсап беруьвин толы кепте хош коьремиз. Биз буьгуьнлерде Дагестанда болып турган туьрленислерди оьз коьзлеримиз бен коьремиз. Сол ислер эндиги де юритиледилер.

Айтпага, былтыр бизим районнынъ йол курылыс фонды 24 миллион маьнет акша болган болса, быйыл бизге бу ягыннан 170 миллионнан артык акша карыжы шыгарылган. Районымыздынъ йол фонды эндигиси ийги ягына карап туьрленип баслаяк.

Соны ман бирге бизим районда тагы да бир неше аьруьв санларды белгилеп айтпага боламыз. Быйыл Орта-Тоьбе авылындагы мектебтинъ янъы меканынынъ курылысы армаган бардырылаяк.

Оннан сонъ, биз эртеде билдиргенлей, районымыздагы электротармакларды ярастырув, ийгилендируьв ислерин юритуьв уьшин энергетиклер де келгенлер. Биз эндигиси быйылдынъ ызына бу маьнели тармакта этилинген аьруьв туьрленислерди коьрермиз.

Мине соьйтип, республика етекшилерининъ аьрекети мен бир ийги туьрленистен баскасына бара берип, солар бизим районымызды, халкымыздынъ яшавын оьрлендируьвге оьз хайырын берер деп ойлайман.