Ногай район имамынынъ Ораза байрам ман кутлавы

Сыйлы дин кардашлар! Оьрметли ердеслер!

Сизди ислам динимиздинъ энъ сыйлы байрамларынынъ бириси – Ораза байрамы ман ак юрегимнен кутлайман.

Сав Рамазан айы ишинде мусылман уьмметимиз ораза тутып, саваплы ислер юриттилер, кардаш-ювыклар уьшин ифтарлар оьткердилер, сизинъ коьбисинъиз оьз авылларынъызда «Рамазан шатырларын» уйгынламага коьмек эттилер, зекет пайладылар, кешелеп дувалар окып, Уллы Кудайымыздан куьналеримизди кешируьв акында тилек эттилер. Ак ниетим мен Бизим Яратувшымыз баьри дуваларымызды кабыл этсин эм куьналеримизди кеширсин деп йорайман.

Бизим сыйлы Рамазан айымыз ишинде мусылманлардынъ тыпаклыгын эм бирлигин коьрип куьезленмеге туьсти: баьримиз бирге кешки эм таравих намазларына йыйылып, соларды кылып, бирлесип авыз ашып, керексинетаганларга коьмек эткенмиз. Уллы Кудайымыз бизге Рамазан айы ишинде бизим ислеримиз эм аьрекетимиз, оьзимизди ийгилендируьв, ян-коьнъил тазалыгымыз акында ойламага яхшы амаллар берди. Рамазан айында айлак та ийги коьринген танълык, дурыслык сезимлери калган баска заманларда да коьринип турсын деп йорамага суьемен.

Алла-Таала бизим туткан оразамызды, эткен дуваларымызды эм бас ийуьвимизди кабыл этсин! Савлайы таза юрегимнен баьринъизге де берк динди, сенимликти, аьел эмишлигин, онъайлыкты эм ден савлыкты сагынаман.

Ногай районынынъ имамы              Мухаммад Атангулов.