Ногай район паркы – миллет асабалыгымыз

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылдынъ паркын, шоьлимиздинъ табиатын саклав ниет пен туьзилген «Ногай шоьллиги – келеяткан несиллерге» деп аталган гражданлар ямагат козгалысы янъыларда район паркын коршалав акында оьткерилген йыйынында район ясларына, предпринимательлерине, баьри яшавшыларына шакырувлар кабыл эткен.

Аявлы яслар эм кызлар!

Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылдынъ «Ногай шоьллиги – келеяткан несиллерге» деп аталган гражданлар ямагат козгалысы сизге бизим район паркын саклав, кенъейтуьв эм коьрклендируьв акында тилек пен шакырув этеди.

Ф.И.Капельгородский атындагы Терекли-Мектеб авыл паркы – бизим киели реликвиямыз, бизим 100 йыллык асабалыгымыз, тувган шоьл табиатымыздынъ эстелиги эсабында эндигиси сизинъ колларынъызга коьшеди. Ногай шоьллигимиздинъ сондай аьлемет ыспайы, аьдем савлыгына пайдалы муьйисининъ, савлайы ногай халкымыздынъ бактысы сизинъ бизим паркка аявлы кепте карав беруьвинъиз бен байланыслы.

Сиз бу тек бизим Терекли-Мектеб авылга да тувыл, бактысы бойынша Ер планетамыздынъ коьп муьйислерине шашыраган сав ногай халкымызга керекли уллы истен шет кагылып, янынъыз авырымай калманъыз!

Келинъиз, бизим паркты баьримиз бирге коршалайык, аявлайык эм оьрлентейик. Язлыкта эм куьзде сонда яс тереклер олтыртайык. Солар эм сизинъ акынъызда оннан сонъ коьп йыллар оьткенде эндигиси сизинъ балаларынъыз: «Парктагы бу тереклер бизим ата-аналарымыздынъ коллары ман олтыртылган эм оьстирилген», – деп район тарихинде язсынлар. Тувган еримиздинъ калып турган бу энъ де сонъгы тереклер бавы, ясыллык муьйиси, тереклердинъ япыракларынынъ юмсак сыбырдавы, атайларымыздынъ эм аталарымыздынъ эректе калган яслыгы, бизим оьткен заманларымыз акында оьз эскеруьвлери мен сизинъ эм бизим юреклеримизди, бизим балалардынъ, уныклардынъ эм немерелердинъ юреклерин келеектеги коьп йылларга эм юзйыллыкларга оьз ярыгына толтырсын!

Тувган паркымызды, онынъ тарихин, маданиятын эм табиат байлыгын коршалайык!

Сыйлы предпринимательлер, оьрметли ердеслер, авылдаслар!

Терекли-Мектеб авылынынъ орталыгында орынласкан Ф.И.Капельгородский атындагы Ногай район паркы эндиги 100 йыллардан артык заман район яшавшыларын, бизге келетаган конакларды оьзининъ аллы-ясыл коьрки, аьлемет анълы шувылдавы, таза салкын тынысы ман суьйиндиреди. Сол шаклы заманнан бери аьлиге де- йим де парк бизим шоьллигимиздинъ ялгыз бир табиат эстелиги болып кала береди. Соннан оьзгелей, оькинишке, бизде табиатымыз бан мактангандай баска зат калмаган. Йок бизде Семирамидадынъ илинуьвли бавлары, Елисей кырлары, ак баслы карлы тавлар эм шувылдап агатаган куьмис сувлы булаклар. Кайсы яктан да авылымызга карап кумлар эм калай болса солай тоьгилген кокыслар шапшып келедилер.

Аявлы йолдаслар! Ызгы онйыллыклар узагында бизим парк сонынъ ерлерининъ ювыгында да, парктынъ оьзининъ ишинде де токтавсыз оьрленип баратаган байыр курылыслары астында аста-акырын япырылып барады. Биз эндигиси каерде де туькенлер, кафелер, салонлар, спортзаллар эм баска байыр меканлар курылып турганын коьремиз. Биз Терекли-Мектеб авылдынъ баьри гражданлары атыннан район орталыгынынъ эм сав районымыздынъ предпринимательлерин, баьри яшавшыларын бизим аьлемет ийги паркымыздынъ келеектеги бактысы акында ойланмага шакырамыз. Дурыс, биз баьримиз де аллы-ясыл парк еринде оьз яхшылык залларымызды, кафелеримизди, ресторанларымызды, барларымызды, туькенлеримизди курмага суьемиз. Ама, келинъиз, оьзимиздинъ байыр онъайлыкларымыз уьшин миллет байлыгымыз – бизим коьрнекли район паркымызды курманламайык!

Бизнесмен аьдем ол шынтысы ман да эпшил эм кайсы ерде де оьзининъ эпшиллик аьрекетин, оьз бизнесин басламага, оьз клиентлерин таппага аьзир. Бизге эндигиси парктан баска ер калмаган болаяк? Бизде бир сыйлы аявлы киели эм баалы зат та йок па? Ойлап каранъыз оьзинъиз, район паркында Уллы Аталык согысы йылларында ян берген совет аьскершилерининъ кардаш камыры, давдан кайтпаган эм кайтып келип тувган районын аякка тургызган ердеслердинъ эстелигине багысланган Мемориаллык комплекси бар. Келинъиз, баьримиз бирге паркымызды коршалайык. Биз, оьрметли авылдаслар, сизди бизге косылмага, ямагаттынъ ойынынъ эм намысынынъ тавысына эс бермеге шакырамыз. Тек баьримиз бирге косылып биз тувган табиатымызды сакламага болаякпыз. Эгер тил бирлик таппасак, бизим паркымыз эндигиси бир он йыллардан авыл ортасында ортак бир савда орталыгына айланаяк. Ол толы кебинде бизим бизнесменлердинъ байыр туькенлери мен банкет залларынынъ фундаментлери астына кетеек.

Парк зонасыннан ер участокларын беруьвди койдырув керек! Байыр курылысларга парк ишинде ер йок! Район паркын ис куьннен сонъ тыншаюв ерине, биринши суьйимнинъ йолыгысувлары оьтетаган, бизим балалардынъ ойнайтаган, ортак эсимиздинъ, тарихимиздинъ, маданиятымыздынъ эм табиатымыздынъ ерине айландыра-йык! Бизим уьстимизде аьр заман да юзйыллык топольлердинъ, кленлардынъ, акация тереклердинъ бутаклары шувылдасып, бизге коьпте оьткен патша заманы, Совет власти уьшин куьресуьв, бизим атайларымыздынъ эм аталарымыздынъ яслыгы, авыр согыс йыллары, оннан сонъгы тынышлы туьзилис исимиздинъ, бизим мектеб яслыгымыздынъ эм тагы да бек коьп кайгылы эм куванышлы, юректи йылыткан эстеликли эм ярык затлар акында эсимизге салып турсын. Район паркы – ол бизим тарихимиз, яшавымыз, миллет оьктемлигимиз!

«Ногай шоьллиги – келеяткан несиллерге» деген Терекли-Мектеб авыл гражданларынынъ ямагат козгалысынынъ ваькиллери.