Ногай телевидение ашылады

Янъыларда Карашай-Шеркеш Республикасында «Дослар» ногай байрамлар студиясынынъ етекшиси, «Маскара шоу» Stand Up проектининъ авторы Даниял Исакаев эм Сырт Кавказдынъ алтын тавысы, йырлавшы, «DOSLAR. TV» студиясынынъ, «9 волна» телеканалынынъ катнасувшысы Жанна Мусаева конакта болдылар. Оларды энъ алды ман «Карашай-Шеркеш» ГТРК-сынынъ ногай боьлигининъ редакторы Рабият Кокова йолыгып алган эм каьрлейтаган куллыклары акында хабарлаган.


Сонъ замандасларымызды «Ногай давысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Алтынай Атуова эм «Маьметекей» республика бойынша адабиат-суьвретлев журналынынъ бас редакторы йылы йолыгып алдылар. Йолыгыста конаклардынъ белгилевлерине коьре, бу йылдынъ караша айында «DOSLAR. TV» деп аталган биринши ногай интернет-телевидениеси ашылаяк.
Аьлиги заманда телевидениеди ашувдынъ уьстинде каныгыслы куллык юритиледи. Даниялдынъ айтувына коьре, ол Россиядынъ туьрли регионларында яшайтаган ногайларды бирлестиретаган халк телевидениеси болаяк.
– Бизим бас мырадымыз Россияда эм буьгуьнлерде онынъ тысында да яшайтаган ногайларды ювыкластырув, тувган тилимизди, тарихимизди, ийги аьдетлеримизди саклав эм аркадан-аркага еткеруьв, яс-явка арасында патриотлыкты оьрлендируьв болады, – деди Даниял Исакаев.
«DOSLAR.TV» студиясынынъ етекшиси ийининде бай сулыбы болган, халкы уьшин пайдалы бир неше кызыклы проектлерди яшавга эндирип келеятырган каныгыслы аьдем.
Интернет-телевидениесининъ кабель телевидениесине коьре баскалыгы – оны шет-кырыйсыз ер-дуныядынъ кайсы юртынынъ да яшавшылары карамага болаяклар. «DOSLAR.TV» ялгамасын телефонларга да, планшетлерге де Play market аркалы коьширмеге болаяк. Сондай болып ногай телевидениединъ беруьвлерин SMART TV функциясы болган телевизорлардан да карамага болаяк. Сайтта тувра эфирлер де озгарылаяклар.
Биринши интернет-телевидениесинде баьри беруьвлер де тек ногай эм орыс тиллеринде аьзирленип коьрсетилееклер. Айтпага, ногай шаирлердинъ ятлавларына язылган йыр клиплери, бурынгы ногай йырларымыз, сарынларымыз занъыраяклар, халкымыздынъ сыйлы аьдемлери мен хабарласувлар, ногай аслары акында кызыклы беруьвлерди, ногай тилинде мультфильмлерди, тувган тилимизди саклавга каратылган, тарих эм этнография, дин эм аьдетлер, балады домбырада ойнап уьйретуьв соравларына багысланган программаларды карамага болаяк. Оннан да баска болып, телевидениединъ сайтында, «Шоьл тавысы», «Ногай давысы» республикалык газеталарынынъ, «Маьметекей» балалар уьшин республикалык адабиат-суьвретлев журналынынъ бетлеринде ерлестирееклер.
Йыйылган акша амаллары серверлерди канагатлавга, янъы программалар туьзбеге ярдам болаяк. Аьлиги заманда Даниялдынъ куллыклары белсенли юредилер. Смартфонлар уьшин ялгамады эм сайтты туьзуьв мен Пятигорск каласынынъ Алескерофф.ру ООО-сы каьрлейди. Тувра эфир этуьв сайтты туьзуьви 147 мынъ маьнет акшага олтырган.
Биз Даниял Исакаевке эм Жанна Мусаевага алдыдагы аьрекетлеринде тек йогары етимислерди сагынамыз. Хайырлы баслав болсын!
Асан Найманов.