Ногай тилге тартыламан

Конкурс___________

Миллет тилди яслар араларында таралтар ниет пен Червленные Буруны авыл орта мектебинде 7-11-нши класслар араларында мультфильм (ногай тилинде) шарасы озгарылаяк. Олай дегенимиз, йогарыда белгиленген класслардынъ балалары орыс яде шет эллердинъ режиссерлары салган мультфильмди ногай тилине коьширип, соьйленисли коьрсетпеге кереклер. Мультфильмде уьш яде оннан да коьп персонажлар ортакшылык эткен болмага керек.

Балалардынъ сол оьнерине Эльмурза Саитов, Ногай район ямагат палатасынынъ председатели, Салимет Майлыбаева, окытувшы, Россия Федерациясынынъ Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы, Мурат Аджимуллаев, Ногай патшалык театрынынъ актеры, Арслан Акбердиев, «Ногайский район» МР администрациясындагы «Яслык» яслар орталыгынынъ етекшиси, Гульфира Бекмуратова, Россия Федерациясынынъ Язувшылар эм Журналистлер союзларынынъ агзасы, «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ корреспонденти баа берееклер.

Червленные Буруны орта мектебининъ 7-11-нши классларынынъ окувшыларына бу белгиленген шарага аьзирленмеге класс етекшиси эм аьр бирисине беркитилген окытувшылар оьз коьмеклерин этедилер. Шарадынъ ызында аьр бирисине, савгалы орынларга тийисли болса, оьз савгасы берилеек.

Шарада 1-6-ншы класслардынъ окувшылары катнаспага ярамайды эм аьр бир белгиленген класстан бир куьп катнаспага болады.
Бу шарады район орталыгымызда биринши кере озгармага ниетленеди. Элбетте, кызыклы болаягына шек йок. Балаларымыздынъ тилимизди кайтип ийги билетаганын да коьрип, суьйинермиз деп бек сенемиз. Шара катнасувшыларына уьстинликлер йораймыз.

А.Акбердиев,
«Ногайский район» МР администрациясындагы «Яслык» етекшиси.