Ногай толтырмалары – Россия калаларына

Загир Юлбалдыев ердесимиз кайнатылган «Ногайская» толтырмасын (колбаса) производстволык негизинде аьзирлеп шыгарувды уйгынлаган. Бу толтырма эндигиси «Экопрод» заводынынъ асыл продукцияларынынъ санына кирген. Толтырма – мынъ йыллардан бери коьшпели халкымыздынъ даьмли миллет асларынынъ бириси. Соны аьзирлев йорыклары туьрли болган эм юзлеген оьмирлер теренине, тап Таьнъгир кудайымыздынъ заманларына кетеди…

Загир Юлбалдыев Тарумов районынынъ Алексан- дро-Невское авылында тувган. Авыл орта мектебин окып кутарган сонъ, Аьскер сырасында эр борышын толтырган, сонъ эки йыл узагында милиция боьлигинде ислеген. Оннан сонъ ол Москвадагы «Бизнес Н» компаниясынынъ айырым боьлигининъ директоры, «Группа Квадрат» компаниясында менеджер болып куллык этеди.
Муннан 2 йыл артта ол «Экопрод» заводынынъ Астраханьдеги филиалына куллык этпеге кетеди. Заводтынъ оьзи Пенза областининъ Средняя Елюзань авылында орынласкан. Бу авылда татар миллетли яшавшылар турады. Завод экология ягыннан таза деп саналган тамак-азык продукциясын: туьрли толтырмалар, тувар, кой, кус этлериннен консервалар шыгарув эм соны элимиз бойынша сатув ман каьр шегеди. Заводтынъ филиаллары Санкт-Петербург, Екатеринбург, Астрахань, Москва областининъ Ивантеевка калаларында аьрекетин бардырадылар. Загир баслап бир йыл Астраханьдеги филиалында менеджер болып ислеген. Оннан сонъ ол Ивантеевка каладагы филиалда да бир йыл куллык этеди. Быйыл заводтынъ етекшилери Сырт Кавказы бойынша Пятигорскта филиал ашадылар эм сога етекши этип Загир Юлбалдыевти йибередилер.
«Экопрод» заводынынъ Астраханьдеги филиалында 7 эм Пятигорсктагы филиалында 5 аьдем куллык этедилер, олар баьриси де ногай миллетли.
– Пятигорсктагы филиалымыз Сырт Кавказда энъ уьйкен «Лира» базарында орынласкан. Филиал дегенимиз – ол 240 квадрат метрли тамак-азык продукциясы сакланатаган склад. Мунда Пенза эм Москва областьлериннен аьзир продукция аькелинеди. Склад ишинде уьйкен холодильниклер мен морозильниклер бар. Бизге Кабарты-Балкар, Карашай-Шеркеш республикаларыннан, Дагестандагы Дербент каладан сатып алувшылар келедилер эм бизим продукцияды оьзлерине аькетедилер, – дейди З.Юлбалдыев.
Пятигорсктагы филиалдынъ складында йогарыда белгиленген «Ногайская» эм «Ногайская ханская» деген сортлы толтырмалар да бар. «Ногайская ханская» толтырмады производстволык негизинде аьзирлевди Байрамбийке Ялалова уйгынлаган. Ол оьзи Кумлы авылыннан, аьли «Экопрод» заводынынъ Астраханьдеги филиалын басшылайды.
– Бу эки толтырма да таза тувар этиннен аьзирленеди. Солар да заводтынъ баска тамак-азык продукциясы ман бирге элимиздинъ туьрли регионларына сатувга йибериледи. Элбетте, уьйдеги столына ким болса да, ногай атлы толтырмады да салып, соны татканда: «Ногайдынъ да даьмли аслары бар экен», – деп тамаша этсе, а ногай миллетли аьдемге оьз халкы уьшин оьктемлик косса, сол зат ийги тувыл ма? – дейди Загир эм сондай толтырмалардынъ сапатын армаган ийгилендирип барув акында ойы бар экенин билдиреди.
Пятигорск бизден коьп узак кала тувыл, бурынгы ата-бабаларымыздынъ «киндик каны тамган» ерлерининъ бириси. Белкиси, эгер бизим предпринимательлеримиз Загир мен байланыс тутып, соны бизге де аькелсе, бизим де столларымызга йогары производстволык йорыгында аьзирленген, ногай толтырмасы туьсер.
М.Ханов.
Суьвретте: «Экопрод» заводынынъ Пятигорсктагы филиалынынъ куллыкшылары.