Ногай халкынынъ тарихин тергевге коьп кыйынын салган

Коьримли россия тарихшиси, тюрколог, тарих илмилерининъ докторы, РАН Россия тарих институтынынъ бас илми куллыкшысы, Россия халкларынынъ тарихининъ эм этнослар ара катнасувлар орталыгынынъ етекшиси Вадим Винцерович Трепавлов замансыз дуныядан тайганы савлайы Россия илми тармагы уьшин уьйкен йойым болды. Бу кайгылы хабар тек Россияда тувыл, сав ер юзиндеги ногайлар уьшин де бек авыр эм мунълы, неге десе Вадим Винцерович 1980-нши йыллардынъ ызыннан алып Алтын Ордадынъ, сонъында Ногай Ордасынынъ тарихи мен кызыксынган эм сога хыйлы илми куллыкларын багыслаган.

Аталык тарихи эм боьтен де ногай халкы уьшин онынъ 2002-нши йылда шыгарган «Ногай Ордасынынъ тарихи» деген китаби (сол ок аты ман В.Трепавлов 2001-нши йылда Москвада оьзининъ докторлык диссертациясын етимисли яклаган эм тарих илмилерининъ докторы деген сыйлы илми атты казанган) айлак та баалы. Оннан баскалай, аьлим «Россиядынъ Ногай Ордасы ман байланыслары бойынша элшилик китаби (1576 йыл)», «Оьз эркли Орда: XV-XVI оьмирлерде ногайлардынъ коьшпели империясы», «Башкириядынъ ногайлары, XV-XVI оьмирлер. Асыллары ногай болган мырза ырувлары», «Тамерлан патшалыгынынъ ногай варианты» эм сондай халкымыздынъ тарихин тергевши оьзге илми ислерининъ авторы болады.
Вадим Винцеровичтинъ илми эм яшав йолын Тувган Элине намыслы кепте куллык этуьвдинъ яркын эм коьримли уьлгиси деп санаймыз. Бизге оны ман коьзбе-коьз 2016-ншы йылда Черкесскте оьткен «Ногайлар: XXI оьмир. Тарих. Тил. Маданият. Бурынгыдан – келеекке» деп аталган 3-нши Халклар ара илми-практикалык конференциясында коьриспеге эм газетамызга айырым хабарласув алмага амал табылган. Сол заман биз оны талаплы аьлим, терен билимли, йогары интеллигентли, шынты патриот аьдем деп таныганмыз. Вадим Трепавловтай ногай тарихине эм халкына уьйкен салдарлы косым эткен аьдемлер аз болар, онынъ эндиги де ногайлар акында янъы куллыклар язаяк ой-ниетлери аз тувыл эди…
Газетамыздынъ эм халкымыздынъ атыннан белгили аьлимнинъ аьелине, кардаш-тувганларына каты кайгырувымызды билдиремиз эм бассавлык йораймыз. Вадим Винцерович Трепавловтынъ эткен кыйыны, онынъ куллыклары, аьдемшилиги эм патриотизми эсимизде оьмирлерге сакланар эм йыл сайын халкымыздынъ аьр бир уьйкен маьнели оьзгерислеринде аталып турар деп билдиремиз.