Ногай халкын бирев де кирлеп болмас

Ногайлар арасында белгисиз болган Курманакаевтинъ Европейский парламентте шыгып соьйлеви бизим алдымызга коьплеген соравлар салады. Энъ де бириншиси, неге Соловьев оьзининъ телеберуьвинде, сол соьйлевдинъ ызына шыкпай, сол аьдемди ногай халкынынъ козгалысынынъ ваькили деп айтады. Ол аьдемнинъ бизге бир катыслыгы да йок, ол ногай козгалысынынъ ваькили тувыл, Курманакаев Казахстан элинде яшайды, хытыны да – казах миллетли. Европарламентке оны ногайлар йибермеген, сонда ол Казахстаннан кеткен. Бу ерде мен ойлайман, казахстан спецслужбалары оны карайтаган болгандыр, олар сол ногайлар атыннан барып соьйлевди токтатпага болаяк эдилер.

Курманакаевтинъ ногайлар атыннан соьйлемеге бир ыхтыяры да йок, неге десе ол ногай халкын коьрсетип болмайды, ол ногайлар арасында яшамайды. Ногай халкы Россия еринде яшайды, кайтип орта телевидениеде журналистлер, сорамай, билмей, ногайларды айыпламага боладылар? Баслап, сондай аьлде, болган истинъ ызына шыгув керек, сонъ оьз ойын да айтпага болады. Бу болган ис бизге аьр бир аьдем оьзин кайсы болса да, бир халктынъ ваькили деп, неди болса соны соьйлемеге болатаганын коьрсетип туры. Биз идеологиялык куьресин коьрип турымыз, бизге сак болув керек, тыс эллердинъ пропагандасына ынанып калмайык, ногайлардынъ кир атын шыгармага суьедилер олар. Журналистлер сорамага, билмеге керек эдилер, Курманакаев деген ким, кайтип ол Европарламентке барган, сонъ шыгып соьйлесинлер. Бу ерде мен бизим Россия еринде аьрекетлейтаган ногай козгалысынынъ ваькиллерининъ акыллылыгын белгилемеге суьемен. Олар оьзлерин тийислисинше юриттилер эм бек дурыс яваплар бердилер. Эгер оларды тынълап, олардынъ айтканларын коьрсеткен болса, бек ийги эм дурыс болаяк эди.
Кашан да, маьселелер коьп. Идеологиялык согыс – бек маьнели эм сонда бизге енъилмеге ярамайды.
Болган ис ийги тувыл, бизге ойланув керек, тыс эллердинъ кир ойларына ынанып калмайык, ногай козгалысларынынъ ваькиллерин тагы да бир кере белгилемеге суьемен, олар оьзлерин бу аьлде бек дурыс юриттилер.
Россия ман бизим тарихимиз бир, оны бирев де уьзип эм ногай халкынынъ атын кирлеп болмас. Сондай ыхтыярды биз биревге де бермеспиз.
А.Ярлыкапов,
МГИМО-да евроазиат излестируьвлердинъ Орталыгынынъ алдышы илми куллыкшысы, исламовед.