Ногай халкын бирлестируьв ниет пен

Инсан оьз алдына борыш салса, соны толтырмай болмайды, эрте болсын, кеш болсын, сол мыратка етеди. Боьтен де, эгер ол токтамай ислеп туратаган аьдем болса. Сондай йигитлеримиздинъ бириси – Даниял Исакаев. Оьз тоьгерегине бажарымлы, куллыксуьер, яратувшылык ясларды йыйнап, ол шашырап турган халкымызды бирлестируьв ниет пен ногай телевидение ашкан. Даниялды бала заманнан алып таныйман, кишкей заманда да онынъ басында туьрли ойлар болатаган эди, сол ойларды ол яшавга шыгаратаган эди, белки, олардынъ коьбиси уьйкенлерге ярамаса да, йигитимиз мырадына етпеге шалысатаганы эсимде.
Буьгуьнлерде «Дослар-TV» офиси Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ орталыгы Терекли-Мектеб авылында ашылды. Яслар офисти аштылар да, йорык ислеп басладылар. Султан Язлиев пен соьйлегенде, юрегим бир уьйкен оьктемликке толады. Бар ногайымда билимли, оьнерли яслар.
– Бизим телевидениединъ бас борышы – дуныяда яшайтаган баьри ногайларды бирлестиретаган информационлык майдан туьзуьв. Сол ниет пен «Дослар-TV» кеше-куьндиз аьрекетин бардырады. Тилимизди, маданиятымызды, аьдетлеримизди саклав, халкымыздынъ арасыннан талаплыларды, яратувшылык инсанларды аянлап, оларды савлай ногайларга коьрсетуьв уьшин ислеймиз. Сол бизим энъ де биринши борышымыз.
Бизим командамызда 14 аьдем ислейди, телевидениеди туьзуьвши эм етекшиси Даниял Исакаев. Ис йолдасларым Сергей Рудометкин, Айнара Нургишиева, Арслан Бакиев, Залимхан Колебаев эм баскалар оьз исин бардырадылар, – деп хабарлайды телевидениединъ оьрленуьв бойынша директоры Султан Язлиев.
Телевидениеди карамага бек кызыклы, кайдай юректи йылы эскеруьвлерге ораган телеберуьвлер коьрсетиледи, оьзининъ ярасык сеслери мен арамыздан кешип кеткен йырлавшылар бизди тагы да кайтадан сукландырадылар. Тувган тилимизге де бек уьйкен маьне бериледи. Яслар райондагы коьринип турган маьселелерди де коьтередилер. Янъыларда савлай районымыз бойынша озган субботникте де ортакшылык эттилер.
«Ногай тил» Эльвира Абдулкеримова ман, «Акылятак-шоу» Арслан Бакиев пен, хабарласувлар «Кешки хабар», «Заман келди» передачалар коьрсетилип турады телевидениеде. Солай ок заманы ман хабарлар да бериледи. «Дослар-TV» телевидениесине язылмага суьйгенлер, офиске барып, язылмага боладылар.
Аьлиги заманда телевидение инсаннынъ яшавында маьнели орынды тутады. Ызгы юзйыллыктынъ ишинде ол бизди билдируьвлер мен канагатлайды, биз оьзимизге якын телеберуьвлерди караймыз. Буьгуьнлерде ногайымыздынъ яшавында болып турган маьнели эм ийги янъылык баьримизди де суьйиндиреди. Мен кайбир ногайымды сол янъылыкты коьтергишлейик, бажарымлы, талаплы ясларымызга этип болган ярдамымызды берейик деп шакыраман, неге десе «Дослар-TV» куллыкшыларынынъ бас ниети – тувган тилимизди, бай маданиятымызды, адабиятымызды, саниятымызды саклав эм таралтув. Сол ниет уьйкен йолга шыгып, куьннен-куьнге оьрленсин.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: С.Рудометкин, С.Язлиев, А.Бакиев.