Ногай халкын данъклатар

Аьелде увыл тувса, атасына кайдай уьйкен оьктем эм суьйиниш. Эки увыл бирден тувганы, соннан уьйкен куваныш деп ойлайман. Абуддин эм Нурият Нурлубаевлердинъ аьелинде кызы Дианадан сонъ эки эгиз кеделер тувды. Кашан да, оларды карамага тыныш тувыл эди, ама буьгуьнлерде олар оьсип, уьстинликлери мен кардаш-тувганларын суьйиндирип турадылар.
Абуддин Нурлубаевти ногайлар арасында танымайтаганлар аз болса ярайды, онынъ куьшли сеси савлай шоьлимизде занъырайды. Оьзи де бала заманнан алып, талабын туьрли конкурсларда коьрсетип келген. Аьли болса, Москва каласында яшайды эм ислейди, аьелин, аьвлетлерин саклайды.
Хасан эм Хусейн Нурлубаевлер Москва областининъ Лосино-Петровский кала округынынъ 2-нши номерли орта мектебинде баслапкы классларда окыйдылар. Кеделер тек ийги этип окып калмай, спорт пан да каьрлейдилер, бокс бойынша секцияга юредилер. Янъыларда Щелково еринде бокс бойынша «Медвежьи озера» ФСК турниринде ортакшылык этип, Хасан эм Хусейн оьз куьплеринде биринши орынларды алдылар. Турнир Россия Баьтири О.Ильиннинъ эм Йигитлик орденининъ кавалери А.Фроловтынъ эстелигине уйгынланган. Енъуьвшилерге Сый грамоталар тапшырылды.
Окувды да калдырмайдылар, ийги этип окыйдылар, олардынъ суьйикли сабагы – эсап дериси. Яс спортсменлерди енъуьв мен кутлап, оларга келеекте ногай халкын данъклаткан йигитлер болганын йораймыз.
Г.Бекмуратова.
Суьвретте: Хусейн эм Хасан Нурлубаевлер.