Ногай халкы атыннан катнасаяк

Оьнерли ясларымыздынъ саны йыл сайын оьсип барады. Олардынъ сахнада кеспилик ягыннан оьсуьви, халк атыннан шыгып ногайымыздынъ атын данъклатувы миллет ваькиллеримиздинъ юрегин коькке дейим коьтерип, оьктемлик коспай болмайды.

Сондай талаплы, оьнерли ясларымыздынъ бириси Нефтекум районынынъ Кара-Тоьбе авылыннан, буьгуьнлерде Минеральные Воды каласында яшайтаган Жанна Мусаева болады. Ол Болгарияда оьткен «Солнце, радость, красота» деген ярысынынъ Гран-при баргысынынъ енъуьвшиси, Сочи каласынынъ, «Утренняя звезда Ставрополья», «Надежды Европы» деген халклар ара ярысларынынъ, «Голоса России» деген Савлайроссиялык ярысынынъ, Одесса каласында «Веселая радуга» деген халклар ара эстрада йырларынынъ, «Ногай Эл» халклар ара фестивалининъ лауреаты, «Девятая волна» деген анълар баргысынынъ иеси болады. Тек янъыларда Жанна оьз йырлары ман Узбекистан элинде болып оьткен халклар ара йыр фестивалине барып келди. Соьйтип, ол шет элинде де Россиядынъ, ногай халкынынъ сыйын яклады. Оьнерли кызымыз Узбекистан эли атыннан ога берилген разылык хатына тийисли болып кайтты. Буьгуьнлерде ол «Дослар» деген ногай студиясынынъ солисти де болады. Талаплы йырлавшы, коьплеген баргыларынынъ иеси Жаннадынъ алдында тагы да бир сынав турады.
Ювык арада Туркия элинде халклар ара йыл сайын оьтетаган Turkvizion 2020 онлайн кебинде уйгынланып оьтеек. Сол ярыста дуныядагы савлай тюрк эллериннен эм регионларыннан тюрк ваькилли йырлавшылары катнасаяклар. Бу йылдынъ караша айынынъ басында сол маьнели шарада ногай халкынынъ атыннан Сырт Кавказынынъ алтын тавысы, оьнерли йырлавшы Жанна Мусаева катнаспага йолланады.
Turkvizion 2020 деген ярысына ногай йырлавшы «Мунъайма» деген ногай йыры ман шыкпага мыратланады. Сол йырга суьвретлев ролиги Ногай районымыздынъ орталыгы Терекли-Мектеб авылында Ногай районынынъ администрациясынынъ аькимбасы М.Аджековтынъ, «Яслык» деген ногай яслар орталыгынынъ етекшиси А.Акбердиевтинъ демевлик этуьви мен яшавга шыгарылды. Йырга суьвретлев ролигин аьзирлевде режиссер, продюсер, Сраждин Батыров Фондынынъ председатели Арслан Бакиев, оператор Расиль Халилов коьп кыйынын костылар. Баска болып суьвретлев ролигинде миллет кийимлеринде ногай халкынынъ акыны, белгили йырлавшысы Алибий Романов, ногай театрынынъ эм ногай халк патшалык саз алатлар ансамблининъ артистлери, «Айланай» фольклор-этнографиялык ансамблининъ биювшилери эм сондай баскалар да туьрли рольлеринде сулыплы, усташа ойнавы ман оьз демевлигин эттилер.
Бу маьнели исине оьз уьлисин косканлардынъ савлайына да ногай йырлавшы Жанна Мусаева ак юректен уьйкен разылыгын билдиреди. Москва каласындагы Ногай яслар союзы сол ярыстынъ Россия бойынша уйгынлавшысы болады. Turkvizion 2020 коьп ягы ман Евровидение деген йырлар ярысына усап келеди. Ярыс савлай дуныядагы тюрк халкларын бирлестируьв мырат пан туьзилген.
Тюрк дуныясынынъ йырлар ярысында Ногай миллетимиз атыннан катнасаяк оьнерли йырлавшы кызымыз Жанна Мусаевага бийик етимисти, алды сырада биринши орын иеси болып, халктынъ атын данъклатып кайтканын сагынаман. Ога ашык, таза йолды, йыр оьнеринде уьйкен бийикликлерге етисуьвди йорайман!
Г.Нурдинова.
Суьвретте: суьвретлев ролигиннен коьринис.