Ногай шаирди эскерип

Кайгы соьз ______________

Аявлы ногай халкымыз, Джамбулаттынъ кардаш-тувганлары!

Буьгуьнлерде бизге узак авырувдан сонъ арамыздан аьлиги заманнынъ уллы ногай шаири дуныядан кешти деген сувык эм кайгылы хабар етти.

Ол ногай тилине суьйимди, оны уьйренуьвге, яйылдырувына, ятлавды туьзуьвге, анънынъ келисуьвине, эскирген ногай соьзлерин излевге, поэзиядынъ оьрленуьвине, ногай адабиатынынъ коьтерилуьви бойынша уллы исине савлай яшавын багыслап келген аьдем болады. Онынъ яратувшылык йолы согыстан сонъгы авыр йыллардан алып басланады. Ятлавларынынъ жанры, темасы ягыннан караганда, олар бек бай. Онынъ ятлавларында ногай исшиси, тувган ерине суьйим айырым орынды алады.
Джамбулат Туркменовтынъ акында ярык эс юреклеримизде дайымга сакланар.

«Ногай Эл» деген Ямало-ненецкий автономлык округы бойынша Регионаллык ногай миллет-маданият автономиясы атыннан бизим заманымыздынъ уллы шаири, авылдасымызды, ийги атайды, атады, ян косакты дуныядан таювы ман каты кайгырувымызды билдиремиз. Онынъ кардаш-тувганларына бассавлык йораймыз.

«Ногай Эл» РННКА-дынъ активи, Аксакаллар совети, Яслар совети, Кыскаяклылар совети.