Ногай шаирин оьрметлеп

Уьндирикте янъы китап _______________

Янъыларда ногай адабиатынынъ уллы классиги, ногай халкынынъ оьнерли шаири Гамзат Аджигельдиевтинъ 80 йыллык мерекесине багысланып, «Дуныя ман соьйлемеге суьемен» деген ятлавлар йыйынтыгы Махачкалада Дагестан китап баспасында дуныя ярыгын коьрди. Китаптинъ туьзуьвшиси Тагир Акманбетов, редакторы Фания Кусегенова боладылар, текстти компьютерде Исмаил Черкесов йыйнаган.

Йыйынтыктынъ «Кызыл тилдинъ кызувы» деген боьлигине бир де баспаланмаган асарлары киргенлер. Оннан баска болып «Сокпак», «Урланган суьюв», «Шоьл ийисиннен тувганман», «Макалалар» деген китаплериннен сайлам шыгармалары эм адабиат акында язган макалалары китапте маьнели орынды тапканлар.
Соьйтип оьнерли шаиримиздинъ «Дуныя ман соьйлемеге суьемен» ятлавлар йыйынтыгы адабиат суьювшилерининъ колында баалы савга болып, аьр бир ногайдынъ китап уьндиригинде сыйлы орынды табаягына сенемиз.

Г.Нурдинова.