Ногай шоьлдинъ ер соравы коьтерилди

Уьстимиздеги йылдынъ карагыс айынынъ оныншы куьнинде Дагестан Республикасынынъ Ямагат палатасынынъ председатели Абдулмуъмин Ибрагимов Ногай районымыздан барган конакларды йолыкты. Бизден барган куьпти Ногай районы бойынша Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов етекшиледи. Олардынъ барувынынъ бас себеби – Ногай шоьлдинъ экологиялык аьлининъ осалланув соравын коьтеруьв. Биз буьгуьнлерге дейим оьз еримизге айлак ушкары караганмыз, келеекте де соьйтип карасак, еримизди тийисли аьллерге аькелип те болмассык.

Ногай район ваькиллери Дагес- тан Республикасынынъ Ямагат палатасына белгиленген маьселеге уьйкен эс этип карамага тилек салады эм шешилуьв йолларын излестируьвди куьтеди.
Ногай район ямагатшылыгын ваькиллеп барган куьптинъ агзаларынынъ соьзине коьре, Ногай шоьлиндеги коьшимли малшылык отлаклары тийисли йорык- лар ман кулланылмага керек эм Ногай район администрациясы ман тергев юритилмеге керек.
Оьткен оьмирдинъ токсаныншы йылларында Ногай шоьли такырга айланмас уьшин аьрекет этилетаган эди, ама сол заманларда да коьп оьсимликлер йойылатаган эди. Болса да совет заманларыннан сонъ, коьшимли малшылык отлакларда малдынъ санынынъ оьсуьви, тийисли йорыклар тутылмавы, шоьлге айлак зор келтирди, мынълаган гектар ерлери кум-такырга айланды.
Ама бизим ерлердинъ сондай аьллерге келуьви, ногай ямагатшылыгынынъ ваькиллерининъ айтувы ман, Дагестан Респуб- ликасынынъ «О статусе земель отгонного животноводства» деген законынынъ кабыл этилинуьви эм сол законга коьре, Ногай ра- йоныннан ердинъ экологиялык аьллерин тергев ыхтыяры тайдырылганы– бас етиспевлик.