Ногай язувшысы ман йолыгыс

Ногай адабиатында алдышы орынды туткан, зейинли язувшыларынынъ бириси – Иса Суюнович Капаев. Ол Карашай-Шеркеш Республикасынынъ Халк язувшысы, ногай эм орыс тиллеринде дуныя ярыгын коьрген 40-тан артык китаплерининъ авторы болады. Ставрополь крайынынъ Эркин-Юрт авылында, 1949-ншы йылда тувган. 1975-нши йыл Москва каласындагы Горький атындагы Литературный институтын кызыл дипломына тамамлаган. 1974-нши йыл «Юность» деген журналында «Верность очагу» деген хабары сол ок баспадынъ баргысына тийисли этилген. Белгили ногай язувшыдынъ шыгармалары Россия адабиатынынъ антологиясына киргенлер, «Дружба народов», «Знамя», «Дон», «Дон новый», «Берега» деген эм сондай баска журналларынынъ бетлеринде дуныя ярыгын коьргенлер, «Сказание о Сынтаслы» китаби казах тилинде Казахстанда эки кере баспадан шыккан. Онынъ китаплери «Современник», «Советский писатель», «Советская Россия», «Молодая гвардия» эм сондай баска Россия баспаларында шыкканлар. Оьнерли язувшымыздынъ китаплери, айырым шыгармалары, айтпага, Польша, Украина, Болгария, Турция эллеринде, Казахстанда ярык коьргенлер. 1991-нши йылдан алып, ол коьплеген белгили пьесалардынъ авторы да болады, олардынъ коьбиси орыс тилине коьширилгенлер, КЧР эм ДР драма театрларынынъ сахнасына шыгарылып коьрсетилгенлер. 1991-нши йыл «Половецкая луна» журналынынъ бас редакторы болган. Журналдынъ тек ногайлардынъ эм баска халклардынъ арасында ярыкландырув орыны болып калмай, ол Россия кубыласында бирлестируьв исин де бардырган.
Уьстимиздеги йылдынъ увыт айынынъ ишинде элимиздинъ бас каласында Ногай ямагат организациясынынъ уйгынлавы ман, КЧР Халк язувшысы, РФ ат казанган маданият куллыкшысы, Россиядынъ маданият баргысынынъ лауреаты, Россия Язувшылар союзынынъ агзасы Иса Суюновичтинъ бай яратувшылыгына багысланып, яратувшылык кешлиги уйгынланып озгарылды. Москва каласындагы «Дар» маданият орталыгында оьткен шарады Ногай ямагатынынъ попечительлик советининъ председатели, Россиядынъ ат казанган врачы Солтанбек Нукаевич Арсланов хошлав соьзи мен ашты.
Адабиатлык кешлигининъ барысында белгили ногай язувшысы Иса Суюнович оьз яратувшылыгы, асарларынынъ дуныяга энуьв йоллары, язув усталыгынынъ сыхырлары акында йыйылганларга кызыклы хабарлап эситтирди. Солай болып, ол ясларымызга коьрим болып келген ногай халкынынъ белгили ваькиллерин де белгиледи. Ногай ямагат организациясына яратувшылык кешлигин уйгынлап озгарганы уьшин уьйкен разылыгын билдирди. Ногай ямагаты халкымыздынъ асабалыгын саклавда эм ердеслеримиздинъ етимислерине уьйкен эс беретаганы акында оьз соьзинде Москва каласындагы «Казыят» мусылман дин организациядынъ етекшиси, Сырт-Кавказ Федераллык округы бойынша Россия мусылманлардынъ дин управлениесининъ председателининъ толы ыхтыярлы ваькили Рашид Акказиев те белгиледи. Оннан баска болып, адабиатлык кешлигинде белгили язувшыдынъ яшав йолы, яратувшылыгы, ногай адабиатындагы орыны акында белгили аьлимлер, солай болып, маданият аьрекетшилери шыгып соьйледилер, кешликте Иса Капаевтинъ бир неше ятлавлары да окылды.
Яратувшылык шарасын РАНХиГС Астрахань филиалы бойынша пространстволык оьрленуьвдинъ илми-билимлендируьв орталыгынынъ директоры Эльдар Идрисов юритти.
Москва каласында белгили язувшымызга багысланган шара бек кызыклы эм йогары коьнъилде оьтти.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: шарадан коьринис