Ногай ясларды йолыгыс бирлестирди

Бу йылдынъ увыт айында Москва каласында «Ногай ямагаты» деген ямагат организациясы Ханты-Мансийск автоном округындагы Сургут каласынынъ «Ногай Эл» деген миллет-маданият орталыгынынъ председатели А. Карамурзаев етекшилеген делегациясы ман йолыгыс озгарды.

Дослык эм кызыксынув кенъеслердинъ барысында Москва каласындагы Ногай ямагатынынъ ваькиллери мен ногай тили, маданияты, билимлендируьв эм спорт бойынша оьрленуьв исинде биргелес куллык этуьв эм бирлесуьв деген соравлары каралдылар. Солай болып, ямагат организациясынынъ Попечительлик советининъ председатели С.Арсланов аьелде, коьп миллетли ямагатынынъ ишинде ана тилин саклав уьшин баьри куьшти салмага керегин белгиледи. Йыйылган конаклардынъ алдында Россия Федерациясы мусылманлардынъ дин управлениесининъ Сырт-Кавказ федераллык округындагы Председателининъ толы ыхтыярлы ваькили, мусылманлардынъ «Казыят» деген дин организациясынынъ председатели, Москва каласындагы «Ногай ямагаты» деген ямагат организациясынынъ етекшиси Рашид Акказиев шыгып соьйледи. Ол элимизде тынышлыктынъ, макулласувлыктынъ, эдаплыктынъ, сенимлик негизлерининъ беркуьвининъ маьнелигине эс каратты, экстремизмге карсы турмага кереги акында айтты.
Сырт беттен келген конакларга, ямагат организациясынынъ ваькиллери мен бас каламыздынъ тарихли ерлерине кызыклы экскурсия да уйгынланды. Солай болып, Москва каласындагы ногай ямагаты ман Халклар ара ана тили куьнине багысланган студентлер йолыгысы да озгарылды. «Дар» деген маданият орталыгында элимиздинъ туьрли регионларыннан Москва каласынынъ туьрли йогары окув ошакларында билим алатаган 25 студентлери йыйналган эдилер. Кешликтинъ сыйлы конакларынынъ сырасына Ханты- Мансийск автоном округындагы Сургут каласынынъ «Ногай Эл» миллет-маданият орталыгынынъ председатели А.Карамурзаевтинъ етекшилиги мен келген ногай делегациясы да кирди.
Шара катнасувшылары, 4-5 аьдемнен бес командаларга боьлинип, «Соьз шешуьв» ойынында ногай тилиннен билимлери мен сынастылар. Ойыннынъ биринши кезегинде катнасувшылар, бир тамырлы соьзлерди кулланмай, кагытта коьрсетилген соьзди айтпага керек эдилер. Экинши кезекте командадан бир катнасувшы кагыттагы соьзди керисинше окып, командадынъ баска агзалары болса, ол кайдай соьзди окыганын айтпага керек эдилер. Ойыннынъ уьшинши кезегиндеги борышы – командадынъ бир агзасы кагыттагы соьзди сес шыгармай, колы ман коьрсетпеге, калганларына соьзди дурыс айтпага керек эди. Ызгы кезекте команда катнасувшылары юмакларды шештилер.
«Лашын куслар» деген командасынынъ сырасына кирген Назим Озганбаев, Ахият Саидов, Нурия Мамаева, Айшат Джумаева, Айсана Суюндикова енъуьвши деп белгилендилер.
Баьри енъуьвшилерине де @sandyk_ bizногай деген интернет-туькени атыннан баалы савгалар тапшырылдылар. Йолыгысты аьзирлевде эм оны йогары оьлшемде озгарувда Шамиль Куруптурсунов эм Русланбек Бальгишиев уьйкен уьлисин костылар.
Соьйтип, шара йогары коьнъилде, кызыклы эм пайдалы болып оьтти.
Суьвретте: шарадан коьринис.