Нурдай янып, ян оьмирге ол синъген

Янъыларда Ногай район орталыгында орынласкан А.Тахо-Годи атындагы миллет музейининъ филиалында ногай халкынынъ зейинли, айлак та оьнерли инсаны Сраждин Батыров тувганлы 70 йыл толувына багысланган шара озгарылды.

Шарады ерли уьлке танув музейининъ етекшиси Каирбек Сейдахмет увылы Бальгишиев ашты. Ол келген конакларды оьзининъ йылы куьлемсиреви мен йолыгып, аьр бирисине хош келди соьзин айтты. Бу куьн мунда Сраждинди бек аьруьв таныган, онынъ кол астында ногай миллет маданиятынынъ кайбир сырларына уьйренген окувшылары эм оннан калган асабалыгы ман сукланатаган йолдаслар келген эдилер.
Шарадынъ барысында китапхана куллыкшысы Сапихан Курпаева суьвретши акында бираз хабарлап, оны таныганларга, оны ман тар байланыс тутканларга соьз берди, йыйылганлар, сол санда Кадрия атындагы мектебининъ окувшылары да бар эди, уьйкен кызыксынув ман оларды тынъладылар.
Каирбек Бальгишиев эм оны ман бир класста окыган йолдаслары: Б.Рахмедов, А.Арсланова, Ф.Нукаева Сраждин Батыров акында ол кайдай окытувшы болганын айтып эскердилер. Нарбике Арслан кызы Муталлапова, Асият Бадий кызы Манкаева, Сакинат Шираждин кызы Аблемитова Сраждин Самедин увылы Батыровты аьруьв таныган, аьллескен аьдемлердинъ хабарларын, тынысымызды аста-акырын алып, тынъладык.
Аьр бирисининъ соьзин тынълаганнан сонъ, Сраждин Самедин увылы Батыров тек талаплы, оьнерли суьвретши, шаир, этнограф… болып калмай, оьзине келисли байыр касиетлери бар аьдем болганын билдик. Бу куьнги шарага келген окувшылар, тек тынълавшылар болып калмай, оьзлерининъ ятлав окув оьнерлерин де коьрсеттилер. Тек бу ерде мен оьз ойымды билдирип кетпесем, оьзимди ясларымыздынъ тербиялавына косымымды этпегеним уьшин куьналеп тураякпан.
Бу куьнлерде балаларымыз тувган тилимизде тутлыгып соьйлейтаганы янъылык болмаса да, сондай оьнерли аьдемнинъ язганларын айлак осал аьлде окувлары коьнъилди мунъайтув тувыл экеш, кара булытка каплатты. Олар оьзлерине таныс болмаган шет эллер тиллеринде ятлав ятлап болганда, ана тилде неге тийисли аьлде ятлап болмайдылар?!
Баскалай, Сраждин Батыров тувганлы 70 йыл толганына багысланган шара бек аьруьв уйгынланган эди. Китапхана ман уьлке танув музейининъ куллыкшылары аьзирлеген стенд та коьзге туьседи. Мунда туьрли йылларда бизим «Шоьл тавысы» республикалык газетамыздынъ бетлеринде Сраждин акында баспаланып шыккан макалалар да, онынъ ятлавлары кирген йыйынтыклар да, суьвретлер де ерлестирилген эди.
Сраждин Самедин увылы Батыров – айлак яркын ыз калдырганлардынъ бириси, оьзи де юз йылда бир кере туватаган оьнерли аьдемлердинъ сырасыннан болады. Ол бу дуныяда аз яшаган болса да, халкымызга онъ асабалыкты калдырган инсан. Тагы-тагы онсыз онынъ тувган куьнин белгилеймиз, коьмекейлерге коьзяслар да толадылар, ама заман оны кери аькетип, еннетке маьлиеклер ясайды, «кенъ манълайга койы шашы куйылып, суьйгенлердинъ юрегинде яшайды».
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: ерли уьлке танув музейинде.