Окувшыдынъ коьнъилин йылытып

Янъыларда ногай китап окувшыларынынъ китапханасына тагы да бир янъы китап косылды. Язувшы, окытувшы, журналист, йырлавшы, артист, «Тандыр» деген халк ансамблининъ солисти Римма Исмаиловна Утемисовадынъ (Канглиева) «Экинши йолыгыс» деп аталган китаби дуныя ярыгын коьрди.

Ногай тилинде шыккан китабининъ иштелигине автордынъ терен маьнели, анъламлы, бай эм ярасык тил мен язылган ятлавлары, хабарлары, очерклери, коьширмелери, повести киргенлер. Китапке кирген шыгармаларынынъ сыдыралары окувшыдынъ коьнъилин йылытып, аьр бир соьзи ногай тилининъ сыхырлыгын, байлыгын коьрсетип, ногай адабиатына салдарлы косым болады.
Римма Утемисовадынъ «Экинши йолыгыс» деген китабине кирген шыгармалары ана тилине, тувган ерине, элине, халкына суьйимди коьрсетип, окувшыдынъ юрегинде уьйкен орынды аладылар. Автор китабининъ басында ятлав кебинде окувшы ман келеекте де йолыгыспага сенимин айтып билдиреди. Мен Римма Исмаиловнады ана тилимизде шыккан китаби мен ак юректен кутлайман. Келеекте де бизди оьз яратувшылыгы ман коьнъиллендирип келеегине сенемен.
«Экинши йолыгыс» деген китаби кайсы ногай окувшыдынъ китапхана уьндиригинде ийги савга болаягына соьз йок.
Альберт Тамакаев.
Суьвретте: Римма Утемисова янъы китаби мен.