Окувшыларга пайдалы

Янъыларда Терекли-Мектебтинъ Кадрия атындагы мектебинде, ыхтыяр ягыннан ярыкландырувынынъ юмалыгы бойынша, «Биз оьз ислеримиз уьшин яваплымыз» деген шара 10-ншы классларынынъ окувшылары ортакшылык этуьви мен уйгынланып оьтти.

Шарады обществознание дериси бойынша окытувшысы Эдия Аджимуллаева юритти.10-ншы классларынынъ окувшылары ортакшылык эткен кенъесте Дагестан Республикасынынъ Ногай районы бойынша прокурорынынъ орынбасары Аскер Дильманбетов, ПДН тамада инспекторы Кайтархан Акмурзаева, Кадрия атындагы мектебининъ директорынынъ тербиялав иси бойынша орынбасары Зульфия Отарова, мектеб психологы Эльмира Аджимуллаева ортакшылык эттилер. Шарага конакка шакырылган Дагестан Республикасынынъ Ногай районы бойынша прокурорынынъ орынбасары Аскер Дильманбетов, ПДН тамада инспекторы Кайтархан Акмурзаева окувшылардынъ берген соравларына явапладылар. Шара юритуьвши Эдия Аджимуллаева деристе билдируьв методикалык, видео макалаларын кулланып, окувшыларга кенъесуьвге, тема бойынша оьз ойлары ман боьлиспеге амал берди. Окувшылар видео макаласы бойынша оьз ойлары ман боьлистилер, оьзлери кызыксынатаган соравларына тийисли явапларын алдылар. Кенъестинъ барысында окувшылар аьдемнинъ, боьтен де, ясы етпегенлердинъ ыхтыярын коршалавда прокуратура органларынынъ аьрекети, ямагатлык йорыгын тутпага кереги, оьз аьрекетлевинде закон йосыклары ман пайдаланувы, террористлик эм экстремистлик кыянатлыкларын этуьвде уголовлык яваплыгы акында билимлерин оьстирдилер.
Кадрия атындагы орта мектебинде йогары коьнъилде оьткен пайдалы кенъесинде окувшылар белсен ортакшылык эттилер.
Г.Рамазанова.
Суьвретте: шара катнасувшылары.