Окувшылардынъ язгы ял алувларынынъ кеплери

Язлыктынъ ярык куьнлери. Ногай районымыздынъ конак- суьер авылларынынъ бириси Орта-Тоьбе авыл мектеби, талаплы эм сулыплы етекшиси Сапиет Бекмурза кызы Межитова ман басында болып, Дагестан Республикасынынъ Тарумов, Кизляр районларыннан эм Южно-Сухокумск каласыннан окытувшыларды хош коьрип алды. Бу куьн уйгынланган ашык илми-методикалык муниципалитетлер ара семинардынъ бас темасы: «Аьлиги заманга келисли оьспирлердинъ эм балалардынъ язгы ял алув кеплери».
Ногай районынынъ Орта-Тоьбе авыл мектебининъ окытувшылар коллективи мен уйгынланган семинар айлак кызыклы болып, йогары дережеде оьтти. Сога кырдан келген конаклар айлак уьйкен баа берип кеттилер. Мектеб етекшиси Сапиет Межитовага Кизляр, Тарумов районларыннан эм Южно-Сухокумск каласыннан келген конаклар оьзлерининъ разылыкларын билдирип кеттилер.
Бу куьнги шарады «Балалыктынъ планетасы» деп аталган линейка ман аштылар. Биринши болып, Россия Федерациясынынъ байрагын коьтермеге Ногай район Билимлендируьв боьлигининъ етекшисине эм Южно-Сухокумск каласынынъ Билимлендируьв боьлигининъ етекшисине ыхтыяр берилди. Оннан сонъ окувшылардынъ хош келди соьзи болды эм келген конаклар бир неше куьплерге боьлинип, аьр бир куьпке бир мастер-класс коьрсетилди.
Мастер-классларды болса, Ногай районымыздынъ Орта-Тоьбе, Куьнбатар авыл орта мектеблерининъ окытувшылары аьзирлеген эдилер. Олар: Назира Николаевна Сагиндикова, Роза Аскербиевна Салыкаева, Айгуль Магомедовна Сагиндикова, Айнара Муратовна Акмурзаева, Альфира Янибековна Абасова, Алия Сраждиновна Сагиндикова.
Келген конаклар сол мастер-классларда болып, янъы технологиялардынъ ислевин де, юннен кийгиздинъ басылувыннан оьрнек салувына дейим, кийимнинъ пишилуьвиннен тигилип аьзирленуьвине дейим коьрдилер эм оьзлерине де сол куллыкты болдырувда катнаспага мырсат болды. Солай ок, белгилеп озбага керек болады, семинар бир неше кесекке боьлингендей этип уйгынланган эди. Мастер-класслар оьткерилгеннен сонъ, сонынъ интеллектли кесеги де бар эди. Мунда да келген конаклар эки кесекке боьлиндилер. Бир кесеги Орта-Тоьбе авыл мектебининъ окытувшылары Рустам Кокенеев пен Кабират Шандиева озгарган «Константин Дмитриевич Ушинский – флагман педагогики» деген тема бойынша аьзирленген ойында, экинши кесеги Карагас авыл орта мектебининъ окытувшысы Нурсият Зарманбетова «Формы работы по изучению краеведческого материала» деген хабарласув майданда ортакшылык эттилер. Аьр бириси оьз алдына кызыклы эди.
Нурсият Зарманбетовадынъ хабарласув майданында катнаскан окытувшылар куьби коьп янъылыклар тарих бойынша билди, халк авызлама яратувшылыгын да эслерине алып, оьзлерининъ ногай соьйленисли тиллерин байытып кеттилер. Мунда окувшылар оьзлерининъ тукымлары бойынша атайларынынъ асабалыклары акында, Уллы Аталык согыстан алып бу куьнлердеги согыс спецоперациясында катнасып келетаган ювыклары акында хабарладылар. Мунда да оьз алдына боьлинген эки куьп аралары бойынша сынастылар, берилген соравларга явапладылар. Баьрисининъ де коьнъили йогары дережеде эди.
Шарады кишкей концерт программасы боьлди. Оннан сонъ окытувшылар баьриси бир майданга йыйылып, тоьгерек стол озгарылды. Мунда Ногай район билимлендируьв боьлигининъ етекшиси Алтын Даутовна Агаспарова, сол боьликтинъ методисти Альбина Алавдиновна Маликова, Сапиет Бекмурзаевна Межитова оьткен йылда язгы тыншаювлар кайтип озганлары акында айтып кеттилер. Солай ок, оьткен йылда оьз мектеблеринде яй тыншаювларын уйгынлаган мектеб етекшилери: Курасхан Ярикбаева, Насипхан Шураева, Тамара Бариева хабарлап кеттилер.
Бу куьнги йолыгыс коьплердинъ коьнъиллерине етти, боьтен де, Ногай районында биринши кере болган конаклардынъ сейирсинуьви айлак уьйкен эди.
Г.Сагиндикова,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: шарадан коьринис.