Окувшылар ман хабарласты

Оьткен уллы юма, 12-нши увыт айында Ногай район прокурорынынъ коьмекшиси Сталинбек Абдуллаев Терекли-Мектеб авылынынъ Кадрия атындагы орта мектебининъ 10-11-нши класс окувшылары ман йолыгысты. Район прокурорынынъ коьмекшиси окувшыларга террорист кавыфлыгынынъ оьлшемлери эм сондай аьллерде олар оьзлерин калай юритпеге кереги акында хабарлады.

– Террорист кавыфлыгынынъ уьш оьлшеми болады: «коьк» оьлшеми (коьтеринъки), олай дегени, теракт болмага болаягы акында информация келгенин билдиреди. Экиншиси – «сары» оьлшем (йогары) теракт аьзирленуьви акында информация аянланганы акында айтады. Уьшиншиси – «кызыл» оьлшем, ол энъ де кавыфлысы, сондай информация теракт болаяк ери эм заманы яде теракт болганы акында дурыс билдируьвлер туьскенин шайытлайды, – деп анълатты ясларга эм кызларга Сталинбек Абдуллаев.
– Сиз саклык тутпага керексиз. Табиат заманына келиссиз кийим кийген эм полиция куллыкшыларыннан эрек тасаланатаган аьдемлер террористлер болмага боладылар. Эгер сиз бир ерде иесиз яткан дорбады коьрсенъиз, сонынъ акында ыхтыяр саклавшы органларына билдирмеге керексиз, – деди Ногай район прокурорынынъ коьмекшиси.
Сталинбек Абдуллаев оьзлерин экинши «сары» эм уьшинши «кызыл» оьлшемлерде кайтип юритпеге кереги акында кенъеслери мен боьлисти.
– Бу белгиленген эки ызгы оьлшемлерде сизге аьдемлер коьп йыйылатаган ерлерге бармай турмага керегеди. Сондай заманда уьйде калганынъыз ийги, – деди окувшыларга прокурордынъ коьмекшиси.
Сталинбек Абдуллаев мектебшилерге террорист кавыфлыгынынъ уьш те оьлшеми акында хабарлайтаган эскертпелер пайлады.
Соны ман бирге окувшылар алдында терроризмнинъ тыскы коркынышлыклары акында мектеб директоры Альфия Акимова эм «Шоьл тавысы» республикалык газетасынынъ бас редакторы Эльмира Кожаева хабарладылар.