Окувшылар юреклерине сокпак салып келеди

Конаксуьер Кумлы авылында Динашевлердинъ аьели коьп йыллардан бери яшап келеди. Аьелдинъ басы, согыс эм ис ветераны, согыстынъ ялынлы йолларын Енъуьв куьнине дейим оьткен Аджиманбет Мунгайтпас увылы Динашевтинъ эм онынъ ян косагы Айшат-абайдынъ аьелинде алты аьвлет тербияланып оьскенлер, Тунгышлары Сербетхан, Наьсипхан, Улангерек, Исиндик, Янибек эм Анвар йогары эм орта билимлерин алып, оьз халкына, элине пайдасын тийдирип келедилер.

Буьгуьнлерде Улангерек, Исиндик эм Янибек халкын билимлендируьвге оьзлерин савлай багыслап, халк арасында сый-абырай казанып келедилер.
Буьгуьнги меним хабарым да сол аьелден шыккан бас аьриптен окытувшы, 50 йылдан артык педагогикалык аьрекетине багыслап келген Улангерек Аджиманбет кызы Динашева акында болады.
Улангерек Аджиманбетовна ЧИАССР- дынъ Сары-Сув авылында 1946- ншы йылдынъ кырк кийик айынынъ 2-нши куьнинде тувган. Кызга доьрт яс толганда, Динашевлердинъ аьели Кумлыга коьшеди. Согыс ветераны Аджиманбет-акайды Дмитров атындагы колхозынынъ председателининъ орынбасары этип сайлайдылар. Яс кызда бала шагыннан окытувшы болмага деген мырады бар эди. Кумлы авыл мектебинде 8 — нши классты тамамлаган сонъ, ол Хасавюрт каласындагы педагогикалык училищесине туьсип, оны 1968- нши йыл етимисли тамамлайды. Яс кыз ис аьрекетин баслангыш классларынынъ окытувшысы болып оьз авылында баслайды. Ама барган сайын, яс окытувшы билимин оьстирмеге шалысты. Сол мырады яс окытувшыды Дагестаннынъ педагогикалык институтынынъ эсаплав боьлигине аькелди, ол йогары билимин де алды. Соьйтип, ол авыл мектебинде балаларды эсап дерисиннен окытып баслайды. Кумлы авыл яшавшылары онынъ йырлав оьнери де бары акында ийги биледилер. Ол яс шагында, агитбригада сырасында авыл клуб куллыкшылары ман уйгынланган туьрли ярысларда катнасып, коьплеген конъысы авылларда оьз оьнерин коьрсеткен, авылдынъ ямагат яшавында белсенли катнасып келген. Яшав аьллери мен байланыста, 1997-нши йыл Улангерек Аджиманбет кызына Куьнбатар авыл орта мектебинде 10 йылга ювык ис аьрекетин юритпеге туьседи. Ол сол ис коллективинде де оьзин тек ийги ягыннан коьрсетип, исинде яваплылыгы ман баскаланып, окытувшы эм мектебтинъ профсоюз комитетининъ председателининъ аьрекетин етимисли толтырып, белсенли куллык этип келди. Ама 2006- ншы йыл сулыплы педагог Кумлы авылына кайтады, ерли мектебинде буьгуьнлерге дейим де окытувшылык аьрекетин уьстинликли бардырып келеди. Тек эсап дерисиннен окытувшы болып калмай, классларды да етекшилеп, бир неше выпускларын да яшав йолына онълаган. Онынъ окыткан окувшылары буьгуьнлерде йогары эм орта билимлерин алып, оьз кеспилери мен халкына пайдасын тийдирип келедилер. Кумлы авылынынъ коьплеген несиллери онынъ колында эсап дерисининъ сыхырларына уьйренип, билим алып келедилер. Ол билими мен де, иси мен де, насихат соьзи мен де ясларга коьрим болып, олардынъ юреклерине сокпакты салып келди. Окувшылары оны мутпайдылар, дайым йылы саламы ман, исинде, яшавында етискен уьстинликлери мен куьезлендирмеге шалысадылар. Сол тувыл ма окытувшы уьшин наьсип дегенинъ?
Улангерек Аджиманбетовна яшавынынъ ярты оьмирин халкымызды билимлендируьвге багыслап келеди. Сол каныгыслы, алал ис аьрекети эли мен белгиленмей калмады. Исине яваплы караган, бай сулыплы, йогары кеспили окытувшы РФ ортак Билимлендируьвининъ сыйлы куллыкшысы деген сыйлы атына, Ис ветераны медалине тийисли этилген, Профсоюз организациясынынъ 100 йыллыгына мерекелик медали мен савгаланган, мектеб, район, ерли администрациясы, билимлендируьв министерствосы атыннан туьрли Сый грамоталарына, Разылык хатларына, баргыларына тийисли этилген.
Уьйкен аьриптен окытувшыды келеятырган 75 йыллык мерекеси мен, солай болып, янасып келген Халклар ара Хатын- кызлар куьни мен кутлап, берк ден савлыкты, узак оьмирди, юреги мен сайлаган кесписинде бийик уьстинликлерди, коьп етимисли окувшыларды сагынамыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: Улангерек Динашева.