Окув йылы тамамланып туры

Бу йылгы окув йылынынъ да тамамлав шагы етти. Кайдай кыйынлы аьллерде болса да, бизим балаларымызга сапатлы билим беруьв уьстинде Ногай районымыздынъ окытувшылары заьлимдей куллыклар оьткердилер. Дистанционлы кепли болып окытув иси де, шаралар да озгарылдылар.

«Ногайский район» МР администрациясындагы Билимлендируьв управлениесининъ етекшиси Алтын Агаспаровадынъ билдируьви мен янъыларда Ногай районымыздынъ 1-4-нши класслардынъ 1557 окувшылары азык алдылар, аьли де бир айдынъ азыгы берилеек.

Онынъ соьзине коьре, 2019-2020-ншы окув йылын Ногай районымыз бойынша 9-ншы класслардынъ 246, 11-нши класслардынъ 94 окувшылары тамамлайдылар.

9-ншы класс окувшылары уьшин бу йыл сынавлар тайдырылганлар. Оларга окув йылынынъ тамамларына коьре шыгатаган белгилер мен аттестатлар берилеек. 11-нши класс окувшылары, эгер йогары окув ошакларына окымага бараяк болса, Оькимет сынавларды оьтеек-лер. Армаганда йогары окув ошакларында окувын бардырмаяклар, 10-11-нши окув йылларынынъ ишинде алган белгилерине коьре, аттестатлар алаяклар. Тек аьли уьшин Оькимет сынавлардынъ берилеек куьнлери белгиленмеген.

2019-2020-ншы окув йылынынъ ызгы шеригин бизим балаларымыз дистанционлы кепте окыдылар. Дерислер РЭШ, «Яндекс учебник», «Яндекс класс» эм сондай баска платформаларда оьткерилдилер.
Окытувшылар класстан тыс окувларын да юриттилер, кенъ яйылып баратаган коронавируслы авырувынынъ зарары акында окувшыларына, олардынъ ата-аналарына еткерип турдылар, Полиция, медицина куллыкшыларына да разылык билдирген роликлерди аьзирледилер.

Э.Кожаева,
«Шоьл тавысы» газетасынынъ бас редакторы.