Окытувшыга коьмек керек

Баьри зат та окытувшыга карсы, баьри зат та. Ол оьзининъ окувшыларына сав аьдем болмага керек деп айтады – телевизор, Интернет яманларды мактайды, ол тазалыктынъ эм намыстынъ акында айтады – телевизор, Интернет тазалыкка селеке этеди эм суьйгенлердинъ араларын, оларды айванга тенъ этип, ортага салып коьрсетеди, окытувшы Аталыктынъ тарихин яшавдынъ мектеби деп айтады – телевизор бизим тарихти кирлейди. Баьри де киели, баьри де таза, баьри де ийги затлар телевизордан селекеге айландырылады, заманга келиссиз этилип коьрсетиледи.

Баска яктан оьзининъ кимнен тувганын, тамырларын муткан ата-аналар да балаларымызга ана тил керек тувыл, балаларымыздынъ басын пайдасыз затларга толтырмаймыз деп тувган тил дерислериннен бас акашпага шалысадылар. Ол аз болса, кайсы бир мектеб- лерде материал-техникалык негизи осал. Кала мектеблерининъ эм кайсы бир авыл мектеблерининъ арасында баскалыклар уьйкен. Кайдай тенълик акында айтпага болады, эгер бир балалар янъы деген информациялык технологиялар аркасында уьйренип, баскалар окымага учебниклер таппайтаган болса. Оьзек те, талаплы, акыллы окувшылар коьн шарык кийсе де, тийисли билим аларлар, уьйкен йолга шыгарлар, тек тиреви яде коьплеген акшасы йок болса, Дагес- танда оларга оьзлерининъ билимине, кеспи усталыгына коьре тийисли дережели куллык таппага кыйын болаягы аян. Айтатаганым…

Октябрь революцияга дейим баласын моллага окытпага берсе, «эти меники, териси сеники» деп айтатаган болган.Олай дегени, меним кедем окымаса, айтканды тынъламаса, сокпага да боласынъ. Революцияга дейимгиди кояйык, бизим заманларды (алпысыншы йылларды) алып карайык. Ата-ана кедеси «окувын билмесе, тынъламаса, акыр, ур» деп ыхтыяр беретаган эди, «ол аз болса, уьйге келгенде мен де косарман» дейтаган эди. Оны да кояйык, окувшыды урмага ярамайды деп разы болайык. Ама буьгуьнлерде окытувшы оьз окувшысына тавысын коьтерсе де, ата-анасы школага ювырып келеди эм аьр дайым да, баласы куьнали бола ма яде болмай ма, оьз тувдыгынынъ ягын тутады. Соьйтип, ол оьз баласы алдында окытувшыдынъ абырайын туьсиреди эм оьз баласын окытувшысын санамаска уьйретеди. Соьйтип, буьгуьнлерде таяк ашайтаганлар окытувшылар боладылар.
Мага коьре, аьли школада, окытувшыда балаларга окувын ийги окытпага бойсындыратаган амаллар калмаган. Окувшы аьли экинши йылга калмайды.

«Суьйсенъиз де, суьймесенъиз де, мен окувды билсем де, билмесем де, мени кезекли класска коьширеексиз. Мен окувымды билмесем, таяк мага тувыл, сизге тиеек» деп ойлайды окувшы.

Мага коьре, аьли балаларды окымага бойсындыргандай тек бир шыбырткы калган: ЕГЭ. Онынъ да кемшиликлери коьп. Тек ол баска хабар.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ.