Окытувшыдынъ аты бек сыйлы

Окытувшы. Кайдай янга якын соьз. Ол аьр биревдинъ яшавында уьйкен орынды тутады. Онынъ берген маслагатлары, билими, тербиясы аьр кайсымызга бек баа. Мектебти кутарганнан сонъ коьп йыллар оьтсе де, окытувшыдынъ окувшысынынъ алдында сыйы азаймайды, кене де оьскен сайын аьдем онынъ эткен исининъ баасын боьтен де ийги анълайды.

Гульнара Абибуллаевна Шамбилова балаларга билим беруьв мен байланыслы исин бардырганлы 26 йыл болды. Ол Махачкалада Дагестан патшалык педагогикалык институтынынъ физика-математикалык факультетинде окыган. Ис аьрекетин яс кыз Кара-Сув авылынынъ мектебинде баслаган. Бир йылдан сонъ Гульнара Абибуллаевна оьзининъ тувган Уьйсалган авыл мектебине ислемеге келеди. Эндиги оны окыткан сыйлы окытувшылары онынъ ис йолдаслары боладылар. Сол яс окытувшыдынъ юрегинде уьйкен куьез эм оьктемлик тувдырады. Тувган мектебинде Гульнара Абибуллаевна окытувшы аьрекетин бардырганлы оьмирдинъ шериги де оьтип кетти.
Сол йыллар ишинде яс кыскаяклы оьзининъ окытувшыларынынъ куьезине шалысып иследи, бир неше йыллар узагына пионерлер вожатыйынынъ куллыгын да бардырды. Аьли болса Гульнара Абибуллаевна математика, физика, информатика дерислерин юритеди.
«Оьз исимди суьемен, бек разыман бактыма балаларга билим беруьв мен байланыслы исти мага буйыртканына. Окувшыларымыз бек нызамлы, ясуьйкенди сыйлав дегенди ийги биледилер, окув яктан да баьри куьшин салып шалысадылар. Зульфия Кожаевадынъ етекшилиги астында коллективимиз бир уьйкен татым аьелдей болып куллык этеди, – деп боьлиседи Г.Абибуллаевна.
Гульнара Абибуллаевна окыткан балалар туьрли олимпиадалар енъуьвшилери болганлар. Республикалык «Фибоначчи» математикалык олимпиадасында 160 бала сырасында 5-нши класс окувшысы Альмира Шамбилова 18-нши орынга тийисли болган. Савлайроссиялык «Меним кумирым» конкурсында республика бойынша 2-нши орынды Тимур Сарсеев бийлеген. «Орленок Дагестана» газетасы уйгынлаган «Меним авылым» сочинениелер конкурсында Сайдулла Шамбилов 1-нши орынды казанган эм ога савга эсабында ноутбук тапшырылган.
Республикалык П.Че- бышев атындагы математика олимпиадасында бир неше йылдан бери Гульнара Абибуллаевнадынъ окувшылары Кизляр каласына барып катнасадылар.
Гульнара Абибуллаевна оьз окувшыларына математика сабагына тувыл, солай ок ана тилине эм окытувшыдынъ кесписине де суьйим кондырып билген. Онынъ окувшысы Рамина Байрамова бу куьнлерде ана тилининъ эм адабиатынынъ дерислерининъ окытувшысы болып Уьйсалган авылынынъ мектебинде ислейди.
Гульнара Шамбиловага ийги иси уьшин «Ногайский район» МР администрациясынынъ атыннан бир неше Сый грамота тапшырылган. Ол мектебте профком председатели куллыгын бардырады. Солай ок окытувшы «Уьйде профсоюз» район конкурсында 1-нши орынды казанган.
Янъыларда Гульнара Шамбилова мектеб етекшисининъ окув эм тербиялав бойынша орынбасары исин юритип баслады. Биз ога куллыгында уьйкен уьстинликлер йораймыз.
Н.Кожаева.
Суьвретте: Г.Шамби- лова окувшылары ман.