Окытувшы Элимиздинъ кавыфсызлыгын канагатлайды

Согыс спецоперациясы юрген ерде Аталыкты саклавшыларынынъ коьрсеткен йигитликлери, йигерлиги бизге уьйкен оьктем. Олардынъ аьр бириси, намарт нацистлериннен Украина яшавшыларын коршалап, тынышлык яшав уьшин куьресип, алдында салынган борышларын яваплы толтырып келедилер. Буьгуьнги хабарым да оьз йолдаслары ман бирге Элимиздинъ кавыфсызлыгын канагатлап келген аьскерши ердесимиз акында болады.

Адильбек Ногай районынынъ Батыр-Мурза авылынынъ Мурзабек эм Бекбике Дуйсенбиевлердинъ коьп балалы татым аьелинде 1999-ншы йылдынъ карагыс айынынъ 14-нши куьнинде тувган. Ол оьзининъ куллыксуьерлиги, аьр ким мен де тил тавып болувы, шалыскырлыгы ман баскаланып келген. Яста бала шагыннан суьврет ясамага оьнери де болган. Окытувшы болаякпан деген мырады ясты Кизляр каласынынъ педагогикалык колледжине аькелди. Окытувшылык аьрекетин яс А-Х.Ш.Джанибеков атындагы мектебинде баслады. Оннан сонъ Адильбек эр борышын аьскер сырасында етимисли толтырып келди.
Батыр-Мурза авыл яшавшысы Адильбек Дуйсенбиевке толы болмаган мобилизация бойынша повестка келгенде, оьз Аталыгын коршаламага бараман деген токтасын эш иркилмей алды. Намысы ога артка абыт этпеге бермеди. Соьйткенде, ол кайтип ога юреклери мен сенген окувшыларынынъ яде оны аьдил бол, кыйынлыктан бир де коркпа деп тербиялаган ата-анасынынъ коьзлерине карар эди.
– Адильбек Мурзабекович 2019-ншы йыл колледжди тамамлап, мектебимизге окытувшы болып келди. Сол йыл ишинде мектебте «Точка роста» деген гуманитарлык эм цифровой кеспили орталыгы ашылувы ман ол робототехника, виртуальная реальность, ИЗО, технология бойынша кружокларын юритип баслады. Окытувшы балалар ман бирге оьсип барды, куьн сайын алдын школа программасында болмаган окув сабакларыннан кенъ билимин коьрсетип келди. Биринши куьннен алып ол оьзин белсенли, яваплы эм нызамлы куллыкшы этип коьрсетти. Экинши йылдан алып яс окытувшыга 5-нши классты етекшилемеге ыхтыяр бердилер. Онынъ окувшылары муниципаллык, савлайроссиялык ярысларында ортакшылык этип енъуьвшилер, баргы иелери болып шыгадылар. Айтпага, 2020-ншы йылдынъ увыт айында онынъ окувшысы Марина Кузеева, Алтынай Магомедова, Айдина Ханмурзаева «Кыс эртегиси» деген савлайроссиялык ярысында ортакшылык этип лауреат болдылар. «Осенний бал красок моей Родины» деген ярысы бойынша Марина Кузеева эм Алима Лукманова енъуьвши болып шыктылар. Адильбек Мурзабекович оьзи болса, «Саьбийлерге юрегимди багыслайман» деген Савлайроссиялык ярысынынъ регионаллык кезеги бойынша баргыдынъ иеси болган. Буьгуьнлерде ис йолдасымыз Запорожский областинде оьз борышын уьстинликли толтырып келеди, – деп хабарлайды Дуйсенбиевтинъ акында окытувшы Арслан Бакиев. Акылбалык эм оьз исине яваплылык пан караган класс етекшисининъ аман-эсен келуьвин онынъ окувшылары, олардынъ ата-аналары эм, элбетте, Дуйсенбиевлердинъ аьели аьсирет саклайдылар, аман-эсен тувган ерине кайтканын тилейдилер. Олардынъ йылы йоравлары, тилеклери, хатлары аьскершиге согыс майданында кыйынлыкларын енъил оьтпеге, тувган ерин сагынганда, дем бередилер.
Йигит аьскершилеримизге оьзлерин аман-эсен саклаганды, тувган ерине Енъуьв мен кайтканын йораймыз.
Г.Нурдинова.
Суьвретте: А.Дуйсенбиев.