Олардынъ эм оьзимиздинъ куьш салувымыздан

Бу куьнлерде кайдай болса да, юкпалы мараз бан куьресуьвдинъ алдында вакцинация турады. Соны ман байланыслы болып, аьли, коронавируслы маразы токтавсыз яйылып баратаган заманларда, Россия Федерациясынынъ медициналык куллыкшылары, сол маразга карсы этилинип шыгарылган вакцинадынъ пайдасы акында коьп анълатув ислер юритедилер. Коронавируслы маразы – айлак тез яйылатаган, аьдемнен-аьдемге коьшетаган эм бир ерлерде айлак авыр оьтетаганы айтылады.

Бизим Ногай район орталык больницасында авырыганларды эмлев уьстинде аьрекет бардырылатаган болса, поликлиникада вакцина уьстинде ислейдилер, анъламайтаган аьдемлерге анълатув ислер юритедилер. Солай болганда, врачлардан баска болып, орта медициналык куллыкшыларынынъ да куллыклары аз тувыл.
Оьзининъ бу куьнлердеги ис аьрекети мен Ногай орталык больницасындагы вакцина этилетаган кабинетининъ куллыкшысы Альбина Башиева оьз ойы ман боьлиседи.
– Бу куьнлерде коронавируслы маразы кенъ яйылатаганы биревге де ясыртын тувыл. Яшавшылар араларында вакцина этуьв бир неше кереге артып барады. Куьн сайын Ногай район орталык больницасынынъ куллыкшылары ман ерлерде прививкалар планынынъ толтырылувы тергеледи. Олар аьр бир уьйге кирип, бу куьн- лерде, боьтен де, коронавируслы маразына карсы вакцинады алмага кереги акында айтадылар.
Аьлиги, элимизге кыйынлы заманларда, медициналык куллыкшыларынынъ ис аьрекетлери бойынша борышлары аз тувыл. Айтпага, ол оьзининъ билимин вакцина акында толыстырып турмага керек, неге десе ол, медицина тармагыннан анъламы йок аьдемге, билгенин айтып, анълатпага керек. Бу ис бойынша да аьр бир поликлиникада оьзининъ ишки борышлары болады.
Бу куьн янъы технологиялар заманы, солай болганда, биз заман ман бирге абытлап, баьри билген эм этилген куллыклар акында билдируьвлерди социаллык тармаклардан да билдирип турмага керек болады, – дейди ол.
Ушыны да, акыйкатлыгы да бар, аьлиги заманларда медицина куллыкшылары аз куллыклар этпейдилер, олардынъ коьп куьш салувы ман бизим коьбисимиз аман-эсен каламыз. Биз де оьз ягымыздан савлыгымызды саклавга шалыспага керекпиз.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: А.Башиева ис орынында.