Олар – Аталыгымыздынъ баьтирлер сырасында

– Биз сизинъ аьр биринъиз бен оьктемсиймиз, Элимизге кыйынлык келгенде, оны коршалавга турган эм оьзининъ эр борышын урыслар болып турган ерде толтыратаган аьдемлердинъ йигитлигине сукланамыз, олар бизим янъы ерлеримизде яшавды курмага ярдам этедилер… Энъ де авыр, яваплы эм кавыфлы борышларды шешуьвдинъ энъ де оьткир еринде спецоперация озып турган ериндеги бизим согыс аьрекетшилер, бизим аьскерлер турадылар. Мен олардынъ аьр бирисин баьтир деп санайман, – деди Россия Президенти Владимир Владимирович Путин Аталыктынъ баьтирлерининъ куьнинде Кремльде йогары патшалык савгаларын тапшырув шатлыгында.


Элимиздинъ басшысы айтканлай, баьри россиянлылар уьшин согыс спецоперациясынынъ аьр бир катнасувшысы – баьтир. Ол – баьтир, толы болмаган мобилизация бойынша шакыртылган, оьз эрки мен кеткен яде согыс аьрекетшиси болса да. Олардынъ аьр бириси, кешелерин окопларда йиберип, аьр такыйка сайын оьз яшавын сынавга салып, бизим таьтли уйкымызды саклайдылар, Элимиздинъ япсарларын коршалайдылар. Бу баьтирлик тувылма? Олар – Аталыгымыздынъ баьтирлери сырасында.
Руслан эм Ислам Абдулбариевлер Нариман авылында тувып-оьскен. Оьзининъ тенъ-дослары ман бирге олар эр балалардынъ ойынларын ойнаганлар, оьзек те, неше кере де олар оьз ойынларында аьскершилер болгандырлар. Сол заманда олардынъ биреви де ойлап та карамаган болар, бир заманларда оьсип йигитлер болып, шынтылайын да яв ман согысып, Элин коршаламага туьсер деп. Мектебти окып тамамлап, олар экеви Эл алдында эр борышын толтырып службасын бардырганлар. Уьйкени Руслан– Владикавказда, ол механик водитель болган. Кишкейи Ислам Уссурийскте сапер аьскерлерде кызмет кылган. Тувган ерине кайтып келип, экеви де ислегенлер.
Заман келди, эм Элимиз оьзининъ увылларын коршалавга шакырды! Агалы-инили Абдулбариевлер онынъ шакырувына турдылар. Согыс спецоперациясында катнасар уьшин, олар тувган авылыннан кырк кийик айынынъ 24-нши куьнинде кеттилер, повесткады болса, бир куьн алдын алган эдилер. Олар аьлиге дейим согыс спецоперация озып турган еринде аьскер борышларын толтырадылар. Уьйинде йигитлерди кардаш-тувганлары куьтедилер. Олар уьшин тилек тилейдилер. Агалы-инили Руслан эм Ислам эм баьри бизим ясларымыз уьшин, баьриси де аман-эсен уьйине кайтсын деп. Руслан ман Исламды ата-анасы эм хатынлары куьтедилер. Русланнынъ ян косагы Азиза Абдулбариева кайдай яны авырувы ман оьз баьтирлерин куьтетаганы акында хабарлайды. Кыскаяклы Нариман авылында фельдшер болып ислеген, аьли уьйде кишкей баласын карайды.
– Руслан ман Ислам айлак сийрек тел согадылар эм аьр дайым да баьри зат та аьруьв дейдилер. Биз билемиз ше, согыста баьри зат та аьруьв болып болмайды. Бу сувык канътар айдынъ кешелеринде олар окопларда туратаганын да билемиз. Меним эрим бизим янъы тувган кызымыз Санияды бир де коьргени де йок. Кызымыз казан айынынъ 28-нши куьнинде тувды, атасы кеткеннен бир айдан сонъ. Оьзек те, мен бек суьемен, меним кишкей кызым атасынынъ коьзининъ алдында оьскенин, онынъ алган биринши абытларын Руслан коьргенин. Биз билемиз, баьтирлеримиз Элимизди коршалайтаганын. Олар оьзлерининъ киели борышларын толтырадылар. Исламнынъ яс хатыны Амина да оьзининъ ян йолдасын куьтеди, кыйналады. Оны ман бирге биз анамыз Гульфирады йылы соьз бен болса да, коьтергишлемеге шалысамыз. Ол – бек куьшли хатын, бир де оьзине кыйын болганын коьрсетпейди. Сондай хатынлар шынты Эл коршалавшыларды тербиялайдылар.
Руслан мага аьр дайым да бизим согыс аьрекетшилер дурыслык уьшин куьресетаганын эм Енъуьв бизики болаягын айтады. Онынъ бу соьзлери бизге куьш бередилер, – дейди Азиза Абдулбариева.
Соьзсиз де, аьр бир аьскершидинъ яв ман куьресуьвде коскан уьлиси бек баа. Олардынъ аьр бириси яв ман согысувга шыгып, куьн сайын баьтирлик этеди.
Биз согыс спецоперациясынынъ аьр бир катнасувшысына аналарына, балалары ман хатынларына аман-эсен, оьзек те, Россиядынъ баьри халклары куьткен Енъуьв мен, кайтканын йораймыз.
Н.Кожаева,
РФ Журналистлер союзынынъ агзасы.
Суьвретте: Руслан эм Ислам Абдулбариевлер.