Олар бизи мен – бир сырада

Коьп йыллар артта, уныклары Уллы Аталык согысынынъ катнасувшылары болган атайларынынъ колларыннан ыслап, биревлери ийинлерине олтырып, Енъуьв Парадына баратаган эдилер, а бу куьнлерде болса, сол уныклар оьзлерининъ балаларын колларына алып, оларга да атайларынынъ суьвретлерин ыслатып, «Оьлимсиз полктынъ» сырасына турадылар.
Бу патриотлык акция Россия Федерациясында он бес йыл узагында озгарылды. Бу йыл болса, сонынъ озгарылувынынъ кеби бираз туьрлендирилген. Олай дегенимиз, бу йыл атайларымыздынъ суьвретлери автокоьликлерге минедилер…
А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебинде, аьдеттен таймай, оьз мектеблерининъ азбарында сол акцияды озгардылар, «Оьлимсиз полк» юрди.
Бу акция ишинде озгарылган А-Х.Джанибеков атындагы шара байрам линейкасыннан басланды. Шара юритуьвшилер Уллы Аталык согысынынъ тарихиннен заьлимдей хабарладылар. Шарада Уллы Аталык согысынынъ ветеранларынынъ кызлары ман увыллары да конакка шакырылган эдилер, занъырады согыс темасына багысланган йырлар, елпилдеди соны ман косылып байраклар (енъуьв эм аьлиги Россия Федерациясынынъ байраклары бар эди).
Бу куьн А-Х.Джанибеков атындагы мектебининъ азбарында йыйылган окувшы балалардынъ уьстилерине кийген кийимлери де коьзди кувантпай болмайды.
Шара мектебтинъ актовый залында «Разговоры о важном» дерисининъ берилуьви мен тамамланды. Бу деристе келген конаклар эм мектебте аьрекетин бардыратаган яслар козгалысынынъ агзалары ортакшылык эттилер. Деристи болса, мектеб етекшисининъ тербиялав бойынша орынбасары Эльмира Танъатар кызы Суюндикова ашты эм юритти. Сонынъ барысында окувшылар онынъ берген соравларына явапладылар, Россия Федерациясынынъ гимни йырланды, согыс йыллары негизине салынган кинофильмлерден йырлар берилдилер. Бу куьн А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебинде озгарылган шара яслардынъ патриотлык сезимлерин оьстируьвге эм Уллы Аталык согысында катнаскан эр йигитлердинъ согыс данъкы эсимизде экенин коьрсетуьвдинъ шайыты эди.
Г.Курганова.
Суьвретте: «Оьлимсиз полк» акциясы озган шагыннан.