Ол аяк баскан ерлер мен юремен

2018-нши йылдынъ язында Айзанат Мурзадин кызы Янбаева Нариман авылынынъ Алимхан Асанов атындагы орта мектебин йогары уьстинликлер мен окып битирген эди. Мектеб яшавында ол белсен катнасып келген кызалак. Айзанаттынъ аты Асанов атындагы мектебте тек ийги ягыннан айтылып келген. Ол туьрли олимпиадаларда, республика, район кезегинде озгарылган шараларда катнасып, алдышы орынларды алатаган эди. Уллы Октябрь революциясынынъ 100 йыллыгына багысланган сочинениелер конкурсында енъуьвши де болган эди. Ол мектебте окыйтаган йылларында орыс тил эм адабиат, общест-вознание сабакларын бек суьйип окыйтаган эди. Сол сабаклар бойынша олимпиадаларда да енъуьвши болган.

Окувга терен аваслыгы болган, тек алдыга карап ымтылып турган, куьннен-куьнге билимин арттырмага суьйген кызалак буьгуьнлерде Ставрополь каласындагы йогары медициналык окув ошагында окувын бардырады. Сонда да Айзанат оьзининъ терен билимин коьрсетип, университет яшавында белсен катнасып келеди.

Анасы Альфиядынъ айтувына коьре, Айзанат медициналык куллыкшысынынъ кесписин сайлаяк эсине де келмейтаган эди, тек онынъ оьзининъ мырады болган.
– Мен Айзанатка кайтип тилесем де, ол врач болмага суьймейтаган эди, – дейди Альфия. – Тек онынъ класс етекшиси Насипхан Заурбековна Джумаева кайтип соьйледи, кайтип койды, Айзанат оны ман соьйлегеннен сонъ, врач болмага токтасты.

Буьгуьн Айзанат врач кесписин сайлаганына сондай да суьйинеди эм окувын да сондай суьйим мен де бардырады.
«Ставрополь каласы Айзанатты ашык юреги мен йолыккандай болды, сол калада онынъ атасы Мурзадин (яткан ери еннетли болсын) окыган. Мурзадин сол калады бек суьетаган эди, сол суьйими кызына да коьшкендей коьринеди. – Мен бу каладынъ орамлары ман, йоллары ман юрсем, атамнынъ барлыгын, онынъ аяк баскан ерлерин юрегим мен сеземен, – деген Айзанаттынъ соьз-лерин эситемен. Ол аьр бир экзаменге явап-лылык пан карайды эм оьзининъ атасынынъ коьйлегин кийип барады (соны оьзине уйытып койыпты), сол коьйлекти оьзининъ бир киели яндавыры эм маьлиеги деп санайды…», – дейди Альфия.

Альфия буьгуьнлерде оьзининъ аьвлетлерин оьзи тербиялайды, аьр бирисинде шынты инсан касиетлерин шыныктырмага шалысады, тек ол биринши орынга эри Мурзадинди балаларына уьлги этип салып, яркын эстелигин саклайды. – Ол сондай да мага эр эм ян дос, балаларына ата эди. Онынъ ян дослыгын мен дайым сезип тураман, – дейди хатыны.

Айзанат янъыларда оьзининъ «Развитие мышления ребенка в младшем школьном возрасте» деген курсовая куллыгын язып, оьзининъ терен билимин коьрсетти. Онынъ окытувшысы Алена Дмитриевна Ситникова онынъ язган куллыгын тынълап, уьйкен се- йирге калды эм йогары белги де берди.

Келеекте Айзанат врач-дефектолог болып шыгаяк. Аьли уьшин йогары белгилерге де окыйды эм йогары стипендия да алады.
Айзанаттай яслар бизди ийги келеектегимиз болаягына сендиреди.

Июнь айынынъ 27-нши куьни – Россия яслар куьни. Сол куьн алдында мен таза юректен Айзанатка йогары уьстинликлерди, окувдынъ бийик тавынынъ энъ де йогарына мингенди сагынаман.

Г.Сагиндикова.
Суьвретте: А.Янбаева.