«Ондай аьдемлер оьз халкына тек баьле-каза аькеледи…»

Янъыларда Европарламентте киши халклар форумы деп аталып озгарылган кайдай да бир йыйылыста белгили тувыл миллет козгалысынынъ ваькили деп оьзин билдирип, Анвар Курманакаев атлы инсаннынъ сонъында авыр кыйынлыкларга аькелмеге болаяк аьрекетликке ногай халкын киристирмеге ниетленип язган шакырувы соцсетьлерде буьгуьнлерде ортага салынып ойласылады. Аьдемлер оьз ойлары ман боьлиседилер, онынъ айтканын унамайдылар эм каты айыплайдылар. Ногай халкынынъ ваькиллери, Россиядынъ кайсы муьйислеринде яшасалар да, баьри де биргелесип Курманакаевке оьз ашувын билдиредилер. Бу сепаратистти яклайтаган бир ногай да йок.

Муннан бир куьн алдын бизим «Шоьл тавысы» газетамыз Ногай район Ясуьйкенлер советининъ председатели Эльмурза Саитовтынъ соны ман байланыста ойын баспалады. Буьгуьн биз сизинъ эсинъизди Астрахань областининъ «Эдиге» миллет маданият орталыгынынъ президенти Ильдар Альмухамедовтынъ шакырувына каратамыз.
«Ассаламу Алейкум Уараматуллахи Уабаракатуху!
Амансызба, сыйлы йолдаслар эм дослар! Сизге «Эдиге» маданият орталыгынынъ атыннан, онынъ етекшиси болып, халклар ара миллет политика бойынша баьри ногайлар уьшин бек маьнели сорав ман байланыста оьз соьзимди каратаман.
Бу куьнлерде Россия душпанлары, оьзлерин Россиядынъ кувылган правительство ваькиллери деп атап, Брюссельде Европарламент майданында «уничтожим Россию, как страну, как общность, как государство» деген лозунглар астында йыйылганлар. Ярамайды оларга Россиядынъ айырым субъект эсабында эркин эли болып турганы. Россия политикалык етекшилиги мен уьйкен политика субъекти эсабында оьз суверенитетине, эркинлигине ыхтыяры бары акында каты айтты. Бизге эм бизим аданасларга, бир заманларда бизим атайлардай эм ата-бабалардай болып, оьз еримизде эркинлик пен яшамага оьз ыхтыярымызды кезекли кере яклав уьшин согыс урысларында, колга савыт-садак алып, коьтерилмеге туьседи.
Бу европарламентлик йыйылыста оьзин ногай козгалысынынъ ваькили деп атаган, Казахстан элинде яшайтаган Анвар Курманакаев деген бир инсан шыгып соьйлеген. Сол йыйылыста болган баьриси де, миллетлигине карамастан, бизим Аталыгымыздынъ явларынынъ пайдасына оьз элининъ кызыксынувлары ман савда юритетаган саткыншы эм явапсызлы аьдемлер.
Бизим Элимизге – халклар аьелине каты сынавларды оьтпеге керегин билип, биз алдын шалып, туьрли лозунглар астында халк араларын бузбага ниетленип, пис соьзлер юритетаганлар ман куьрес юритуьвге аьзирлик коьрип басладык. Армаганда да сол акта куллык этеекпиз, тийиссиз ислер юритилмесин уьшин кулак асып караякпыз эм, кыйынлыкларга карамастан, заманында ок карсы тураякпыз. Коьплер, сонынъ арасында айырым борышлары эм статусы болганлар, аьли де, балаларымыз эм олардынъ бактылары эм савлайы халкымыз уьшин бизим тынышсызланувымызды анъламайдылар. Туврадан айтайым, бизим аьдемлер эм ямагат ой ваькиллерининъ кайбиревлери кайдай заман келгенин аьли де анъламайдылар, аьдеттегинше куллык этедилер. Аьли бизге, бир де болмагандай болып, халкка, онынъ каьрлерине ювык турмага керек. Ерли-ерлерде халкка ювык болып, ийги баславларын хош коьрип, оларга артык эс каратып, белсенлик пен патриотлык аьрекетликке киритпеге керек. Эгер халкымыздынъ белсенли ваькиллери халк акында сондай куллык юритпесе, сол акта каьр шекпесе, бу яктан белсенлик коьрсетер Курманакаевтей европалык калаларында йыйналган намарт ниетли инсанлар.
Тагы да оьз соьзимди сизге каратаман, сыйлы йолдаслар эм дослар: сак болынъыз, «провокация» дегенге берилменъиз! Бизим ниетимиз ийги эм Енъуьв деген бизики! Савболынъыз!
Ассаламу Алейкум Уараматуллахи Уабаракату!

«Эдиге» ногай маданият региональлик орталыгынынъ президенти».