Онъганнынъ уьш яхшылыгы бир келеди

Оьткен киши юма куьн Ногай район орталыгы Терекли-Мектеб авылында бир неше шатлыклы шаралар болып озды. Солардынъ бириси авылдынъ орта орамларына янъыларда тоьселген асфальт-бетон йолларды, экиншиси Кадрия атындагы мектебининъ ювыгында балалар майданын эм уьшиншиси район паркынынъ сырт-куьнтувар ягында киши-футбол майданын ашувга багысланган эди.

Шараларда «Ногайский ра- йон» МР администрациясынынъ аькимбасы Мухтарбий Аджеков, «Меним Дагестаным – меним йолларым» республикалык проектининъ координаторы Мухамед Рашидов, район организация эм учреждениелер етекшилери, окытувшылар, окувшылар, маданият эм спорт аьрекетшилери, авыл яшавшылары катнастылар. Баслапкы шара С.Орд-жоникидзе атындагы орамындагы асфальт йолы уьстинде оьтти. Шарады юритуьвши Сабират Абубекерова буьгуьн район орталыгында ямагат ерлерди коьрклендируьв объектлерининъ ашылувы ерли яшавшылар уьшин маьнели эм эстеликли оьзгерис экенин белгиледи. Тек янъыларда авыл орамларын коьрклендирген 1629 метр узынлыгы болган янъы асфальт йолы салынды.


Ал деп Ногай район аькимбасы Мухтарбий Аджеков Мухамед Рашидовты саламлады. Оьзи эм район яшавшылары атыннан Дагестан етекшилерине эм Оькиметине район инфраструктурасын оьрлентуьв соравларын шешуьвге каратылган куллыклар уьшин разылыгын билдирди. Район етекшиси солай ок йол курувшылар куллыгына да баа берди эм олардынъ аркасы ман коьп йыллардан бери каравсыз яткан йоллар тийисли аьллерге келтирилуьвин белгиледи.


– Буьгуьнлерде авылдынъ Г.Аджигельдиев, Аталык согысы, Орджоникидзе эм М.Отаров атындагы орам йолларын ярастырув ислери битирилди. Ети миллионнан артык акша карыжынынъ куллыклары этилинди. Автомобиль йолларды ярастырув тек авыл яшавшылары уьшин тувыл, район яшавшылары уьшин де маьнели. Аьр яшавшы уьшин де бу оьзгерис, биз эгер куьшимизди бирлестирсек, кайсы бир энъ авыр ислерди де бажарып болаягымызды аянлайды, – деди Мухтарбий Аджеков.
Проект координаторы Мухамед Рашидовтынъ айтувы ман, аьли Дагестанда эки йылдан бери Владимир Васильев пен басланган «Меним Дагестаным – меним йолларым», «Аьлиги замандагы онъайлы кала аьллерин кеплендируьв», «Меним Дагестаным – таза сув» проектлери савлайы республика бойынша яшавга шыгарылып туры. Йоллар ярастырылады, парклар, балалар майданлары, спорт майданлары ашыладылар. Ол зат аьдемлерди суьйинтеди.
– Бу ислерди халк 30 йылдан бери коьрмеген. Йыл сайын да налоглар йыйылувы ман байланыста республикада йоллар ярастырылып бараяк. Сога федераллык программалары ман приоритетли проектлери де ярдамын бередилер, – деди Мухамед Рашидов.


Айтылган проект бойынша ислерди яшавга шыгарган «Ногайское ДЭП-29» ОАО етекшиси Джамбулат Караев ис коллективи мен бирге Терекли-Мектеб авылдынъ эм Ногай районынынъ яшавшыларын янъы йол ман кувандырар уьшин баьри куьшин де салып куллык эткенин эм эндиги де этеегин белгиледи.
Авыл яшавшылары Ынжыбийке Аджиева эм Гульзара Акбулатова орам йолларын янъырткан баьри аьдемлерге де разылык билдирдилер.
– Коьп йыллардан бери бу биз яшайтаган орам йоллары бузылып яттылар. Биз ойлайтаган эдик, кайзаман эм кайсы етекшилеримиз соларды туьзетер экен деп. Мине сондай куьнге де еттик. Биз уьйкен разылыгымызды район аькимбасы Мухтарбий Аджековка, «Ногай ДЭП-29» ОАО етекшиси Джамбулат Караевке, баьрисине де билдермиз, – дедилер олар.
Муннан сонъ Ф.Капель-городский атындагы район паркында янъы балалар майданы ашылды. Сога багысланган шарада район етекшиси Мухтарбий Аджеков:
– Ызгы йылларда «Единая Россия» Савлайроссиялык политикалык партиясынынъ баславы ман юритилетаган «Аьлиги заманда онъайлы кала аьллерин кеплендируьв» деген программа бойынша район паркында, авылларда коьрклендируьв ислери юритилип, заманга келисли тыншаюв муьйислери, балалар эм спорт майданлары курылган. Элдеги авыр эпидемиологиялык аьллерине де карамастан, федераллык орталыгы ерли муниципалитетлери уьшин аз карыж шыгармайды. Бу балалар майданы 4611438 мынъ маьнет акшага курылган. Дагестан Аькимбасынынъ куллыгын юритуьвши Сергей Алимович Меликов республикадынъ социал-экономикалык оьрленуьви армаганда да бардырылаяк деп белгиледи. Сондай проектлердинъ айырым маьнелиги – солар ямагат, олай дегени яшавшылардынъ тилеклери, йоравлары бойынша туьзилеек. Солай болганда, аьдемлер проектлердинъ яшавга шыгарылувы артыннан тергев салмага боладылар, – деди.
Паркта ызгы заманларда янъы тротуар плиткалары тоьселген сокпаклар салынган, солардынъ бойлары ман электроярыклар, кокыс урналары да беркитилген.
Оьзининъ ийги йоравларын Ногай район Хатын-кызлар советининъ председатели Асият Манкаева да айтты.
Шарада «Карлыгаш» балалар ансамблининъ яс артистлери ортакшылык эттилер.
Сол куьн ок Терекли-Мектебте «Яслар» сквери эм мундагы киши футбол стадионы да ашылды. Мунда да район аькимбасы Мухтарбий Аджеков Дагестан етекшилерине эм Оькиметине сондай керекли курылыс уьшин разылыгын билдирди. Бу проектти курувда подрядчиклер Каирбек Тангатаров пан Солтанмурад Валиев кыйын салганлар. Курылыска 1 327 707 маьнет акша карыжы шыгарылган.


– Бу киши футбол майданы балалар эм уьйкенлер уьшин районда физкультура-савландырув козгалысын оьрлентуьвге оьз уьлисин косар деп сенемен. Сондай спорт майданларын биз баска авылларда да кураякпыз. Келеяткан йыл район орталыгында уьйкен физкультура-савландырув комплексининъ курылысын да планга киргисткенмиз. Мен ясларга тилек этемен биз курган затларды сакланъыз деп. Бу киши футбол майданы армаганда оьрленсин эм спорт-сменлерге, ян авырувшыларга, район яшавшыларына пайда берсин, – деп белгиледи Мухтарбий Аджеков.
Йыйылганлар алдында район Ямагат палатасынынъ председатели Эльмурза Саитов, балалар-яслар спорт мектебининъ тренери Алан Ярикбаев, подрядчик Каирбек Тангатаров оьзлерининъ ийги йоравларын айттылар. Шыгып соьйлегенлер яс тренер Алан Ярикбаевтинъ, алдынгысы «Анжи» респуб-ликалык футбол командасынынъ футболшысынынъ, усталыгын белгилеп, ога ерли ясларды йогары оьрлерге онълавда уьстинлик сагындылар.
Янъы стадионда биринши болып авылдынъ яс футболшылары оьз спорт аьзирликлерин коьрсеттилер.
Шараларда солай ок «Айланай» ансамбли эм халк саз алатлар оркестрининъ солистлери катнастылар.
Бизим хабаршы.
Суьвретлерде: Терекли-Мектебте янъыртылган орам йоллары ашылады; янъы балалар майданында; киши футбол стадионы ашылувга багысланган шарада.