Онынъ акында ярык эс калган

Янъыларда Терекли-Мектеб уьлке танув музейинде Район хатын-кызлар советининъ баславы ман, Ортакластырылган китапхана куллыкшылары ман бирге, «Хатын-кызлардынъ аьлемет яшав тарихлери» деп аталып, коьп йыллар районымыздынъ етекшиси болган, район оьрленуьви уьшин коьп куллык эткен Балбийке Алимурза кызы Аджибаевадынъ ярык эстелигине багысланып йолыгыс озгарылды.

Солай ок йолыгыска Терекли-Мектебтинъ уьйкен ис эм яшав йол оьткен оьрметли кыскаяклылары Муллаева Марзиет Дойманбет кызы, Кадылова Фарида Сабанали кызы, Гапарова Альмира Ибрагим кызы, Азизова Юмазиет Сафарали кызы шакырылган эдилер. Йолыгыста Хатын-кызлар район советининъ председатели Асият Манкаева, Согыс, ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклав органларынынъ ветеранлар советининъ председатели Акманбет Сангишиев, шаир эм язувшы Магомет Кожаев, «Ногайский ра- йон» МР администрациясынынъ опека эм попечительство бойынша ведущий специалисти Лейла Аджикова, Аджибаевлердинъ аьелининъ ювыгы Солтахан Саитов, уьлке танув музейининъ директоры Каирбек Бальгишиев эм баскалар ортакшылык эттилер. Халкымыздынъ абырайлы кызы Балбийке Аджибаевадынъ эстелигине багысланган йолыгыска эри Зубаир Зейнай улы Аджибаев, кызы Зухра шакырылган эдилер.

Йолыгысты ортакластырылган китапхана куллыкшысы Арина Якубова бек уста юритти. Юритуьвши Балбийке Алимурза кызынынъ яшав йолы акында хабарлады. Кизляр калада педучилищеди кутарып келип, Б.Аджибаева бас деп Куьнбатар авыл, сонъ Терекли-Мектеб авыл мектеблеринде окытувшы болып ислейди. Сонъ ол Ногай райисполкомынынъ председатели, КПСС Ногай райкомынынъ биринши секретари болып куллык этеди. Йогары орында етекши болып ислей келип, Б.Аджибаева район экономикасын коьтеруьв, республикада районымыздынъ абырайын янъы дережеге еткеруьв, халкка янъы ис орынлар ашув бойынша коьп куллык эткен. Кизляр калага дейим гравий тоьселген йол ман шанъга батып баратаганымыз эсимизде. Б.Аджибаевадынъ аьрекети аркасында сол йолга асфальт тоьселди, А-Х.Ш.Джанибеков атындагы мектебтинъ уьш шарлаклы меканы салынды, МЖС, МСО, «Сельхозтехника» эм баска организациялар ашылдылар. Районымыздынъ етекшиси Б.Аджибаевадынъ оьзининъ абырайы да бек уьйкен эди. Ол коьп йыллар узагында ДАССР Оьр Советининъ агзасы, ДАССР Оьр Советининъ Президиумынынъ Председателининъ орынбасары аьрекетин юриткен.

Йолыгыста Балбийке Алимурза кызынынъ эри Зубаир Зейнай улы оьзининъ ян йолдасы, экевининъ бирге яшав йолы акында уьйкен разылык пан соьйледи. Ян йолдасынынъ аьдемшилиги, акылы, шыдамлыгы, кайратлыгы акында аян мысаллар ман айтты. Бирге яшаган косагы акында айта келип, Зубаир Зейнай улы онынъ ис етимислерин де белгиледи. Ол етекшилеген йылларда район 4 йыл ызлы-ызыннан РСФСР Коьшпели Кызыл Байрагына тийисли болган, Б.Аджибаева оьзи «За трудовую доблесть» медаль мен савгаланган.

Согыс, ис, Савытлы куьшлер эм ыхтыяр саклавшы органларынынъ ветеранларынынъ советининъ председатели А. Сангишиев Балбийке Алимурзаевна ра- йон етекшиси орынында кадрларды асыллавга кайдай эс беретаганын да белгиледи. Хатын-кызлар район советининъ председатели А.Манкаева Б.Аджибаевадынъ район экономикасына коскан уьлисининъ акында айтып, онынъ яшавынынъ айырым йылларында токталды. КПСС райкомынынъ алдынгы биринши секретари, абырайлы кыскаяклы акында оьз эскеруьвлери мен ис ветеранлары Марзиет Муллаева, Фарида Кадылова, Альмира Гапарова, пенсия бойынша район боьлигининъ юристи Юмазиет Азизова, «Ногайский район» МР опека эм попечительство бойынша ведущий специалисти Лейла Аджикова, уьлке танув музейининъ директоры Каирбек Бальгишиев эм бу сыралардынъ иеси боьлистилер.

Кадрия атындагы мектебининъ 8-10-ншы классларынынъ окувшылары йолыгыста ятлавлар окыдылар. Кадрия атындагы орта мектебининъ окувшылары музейде озгарылган шараларда белсен катнасып келетаганларын белгилемесе дурыс болмас.

Бу йолыгыс «Хатын-кызлардынъ аьлемет яшав тарихлери» дегенге келисетаган эди. Айтпага, Марзиет Дойманбет кызы Савкатова Буйнаксктеги кооператив техникумын алтын медаль мен кутарып, институтка да туьскенде, ата-анасын йойып, кишкей аданаслары ман ялгыз калады. Соьйтип, ога окувды койып, эртерек ислеп басламага туьседи аданасларын аякка тургызув уьшин. Коьп йыллар Ногай райПО-да бас бухгалтер болып ислеген. Солай ок йогары категориялы окытувшы Фарида Сабанали кызы Кадылова 40 йылдан артык балаларды окыткан, Альмира Ибрагим кызы Гапарова коьп йыллар партия райкомынынъ китапханасында, улке танув музейинде коьримли кепте ислеген, Юмазиет Сафарали кызы Азизова оьз исин бек ийги билетаганлардынъ сырасыннан.

Район уьшин коьп куллык эткен Балбийке Аджибаевадынъ атын Терекли-Мектебтинъ орамына бермеге, бу йолыгысты тар музейде тувыл, кенъ аьлде озгармага тийисли эди деген ой йыйылганлардынъ баьрине де ортак эди.

Соьйтип, халкымыздынъ абырайлы кызы Балбийке Алимурза кызы Аджибаевага багысланган йолыгыс ашык коьнъиллик, юректеги разылык, йогары уйгынлык аьлде оьтти.
Йолыгыстан сонъ йыйылганлар Аджибаевлардынъ аьели аьзирлеген берекетти татып, шай иштилер.

МАГОМЕТ КОЖАЕВ.
Суьвретте: Б.Аджибаева яслык йылларында.