Онынъ уьйкен сыйы бар эди

Шешен Республикасынынъ Аькимбасы Рамзан Кадыров ДР Госсоветининъ алдынгы председатели Магомедали Магомедовты ызгы йолга салмага Дагестанга келди. Рамзан Кадыровтынъ етекшилиги мен оькимет делегациясы РФ Ис Баьтири, ДР Госсоветининъ сыйлы председатели Магомедали Магомедовтынъ яназына келди. Рамзан Ахматович онынъ кедеси Магомедсалам Магомедовка, кардаш-тувганларына кайгырув соьзлерин айтты.

– Магомедали Магомедов бек акыллы эм зейинли аьдем эди, ол Дагестаннынъ эм Россиядынъ шынты патриоты. Ол меним атам, бизим Биринши Президент, Россия Баьтири Ахмат-Хаджи Кадыров пан йылы катнасатаган эди. Магомедали Магомедов онынъ политикасын дайым яклайтаган эди, соны ман бизим республикалар ара кардаш катнасларды беркитуьвге уьйкен уьлис коскан, – деп муннан алдын Рамзан Кадыров социаллык байланыслардагы оьзининъ бетине язган.
Онынъ соьзлери мен, Магомедали Магомедовтынъ дуныядан кешуьви тек дагестан халкы уьшин тувыл, савлай Сырт Кавказ уьшин уьйкен йойым.
– Онынъ регион эм федераллык оьлшеминде уьйкен сыйы болган. Мен тагы да ак юректен Магомедали Магомедовтынъ дуныядан кешуьви мен байланыста онынъ кардаш-тувганларына бассавлык йорайман, – деди Рамзан Кадыров.