Онынъ яшавы болып барады

Ногай районы бойынша МВД боьлигининъ ОБППСП куллыкшылары тыныш болмаган ис аьрекетти бардырып келедилер. Бу боьликтинъ ис аьрекетининъ борышлары да аз тувыл: йол-юристи тергев, аьдемлер мен ислев, кыянатлык эткенлерди излестируьв эм сондай баскалар. Сол боьликте 2007-нши йылдан алып ис аьрекетин бардырады Нурали Шамшудинович Алемгереев.

Нуралидинъ бала-шагы да, яслыгы да оьзининъ тенълериндикиннен баскаланмайды. Ол шешен еринде тувган болса да, онынъ бала-шагы, оьспир заманы эм яслыгы Ногай районымыздынъ Орта-Тоьбе авылында оьтти.
Нурали бек куллыксуьер Шамшудин мен Кулимат Алемгереевлердинъ аьелинде кенжепайы болады. Бу аьел Орта-Тоьбе авылында сыйлы аьеллердинъ бириси эди (сонъында бу аьел Ногай район орталыгына коьшип келгенлер). Аьел басы Шамшудиннинъ колыннан келмеген зат йок эди деп айтпага да болады. Мине сондай тыпак, талаплы аьелде Нурали де тербия алды.
Касиетине коьре, Нуралиге бир карап, коьп затлар айтып болмайсынъ, ама онынъ таза шырайы, дайым да бетинде болган куьлемсиреви оьзине эсинъди каратады. Оны ман ис аьрекетин бардырган йолдаслары Нуралидинъ акында тек ийги соьзлерин айтадылар. Ол аьр бир исине терен яваплылык пан карайтаган куллыкшы. Буьгуьнлерде Нурали Алемгереев Ногай районы бойынша ОМВД-дынъ ОБППСП тамада сержанты автокоьлик айдавшысынынъ ис аьрекетин бардырады. Онынъ ис борышы – ис йолдасларын тийисли ерге заманы ман еткеруьв. Нурали Ногай районы бойынша ОМВД боьлигинде бардырган 13 йылы ишинде кеспидинъ заьлимдей сырларын билди. Оьзининъ айтувына коьре, тыныш ис аьрекетти бардырмайдылар.
– Ис йылларым ишинде бек кыйынлы оьткен дежурстволарым да болды. Кыянатшылыкларды ашыклаган ерлеримиз де болды. Оьзек те, сол етимислер тек меним ялгыз оьзимдики тувыл, дайым меним янымда, меннен, ис аьрекетин кем белсенлик пен бардырмайтаган, ис йолдасларым да болатаган эдилер. Биз кайсы ерде болсак та, бир-биримиз бен тар байланыста ислеймиз. Бу ерде «Бир аьдем – баьриси уьшин, баьриси де – бир аьдем уьшин» деген такпакка орын табылса ярайды деп ойлайман. Оьзек те, кайсы ерде де ис аьрекетти йогары дережеде юритер уьшин, коьнъилинъ ток болмага керек, сол коьнъилликти аьел де береди. Меним аьлейим, кызларым мага дайым демевлигин этедилер. Куллыктан арып келсем, балаларым мени курсап алсалар, арыганымды да мутаман, эртенги куьниме тагы да йигерлик пен абытлайман, – дейди Нурали Алемгереев.
Сондай йигерлиги мен бардырган ис аьрекетинде ол бир неше кере разылык хатларга, акшалай баргылар да алган. Ис йыллары ишинде алган белгилерининъ бириси эм сыйлысы – Дагестан Республикасынынъ Иш ислер министерствосыннан алган Сый грамотасы.
Нурали Алемгереевтинъ аьли де ис аьрекети бойынша уьстинликлери аз болмас, байрам алдында ердесиме узак оьмирди, йогары етимислерди йорайман.
Г.Сагиндикова.
Суьвретте: Н.Алемгереев.