Орманларды от туьсуьвден саклайык

Эгер сиз от туьскенин коьрсенъиз, оны тымдырув ниет пен амаллар алынъыз. Эгер сиз от ялынларын ясыл бутаклар ман урсанъыз, сув куйсанъыз, оттынъ уьстине сувлы кум тасласанъыз, отты аяк пан таптасанъыз, тез тымдырмага боласыз. Эгер оьз куьшинъиз бен тымдырып болмасанъыз, аьдемлерге кавыфлык акында билдиринъиз.

Орманлык саклав телефон номерине (8-800-100-94-00) от каерге туьскени, онынъ оьлшеми акында билдируьв этинъиз, кавыфлы ерден тез аьрекетлеп шыгынъыз, шыкканда, басынъызды эм бетинъизди кийиминъиз бен ябып, елге карсы юринъиз, эгер сиз оттан шыгып болмаягынъызды коьрип турсанъыз, сувдынъ ишине киринъиз яде сувлы кийим мен ябынынъыз, ердинъ янында тыныс алынъыз, авызынъызды эм бурынынъызды марля ман ябынъыз.

Орманда калсанъыз, от туьсуьвден сакланув йорыкларын тутынъыз. Орманда от якпага, ас асатаган алатларды кулланмага, таьмеки тартпага, янып турган серникти, таьмеки калдыкларын тасламага, савыт-садакты, атылатаган алатларды атпага, орманда бензин, керосин мен баткан кийимди, сиселерди куьн астында калдырмага, автокоьликтинъ касында таьмеки тартпага, майданларда оьленди якпага ярамайды.

От туьсуьвге куьнали болган аьдемлер административлик, нызамлык, уголовлык яваплыкка тартыладылар.

От туьсуьвге шайыт болсанъыз, 887261-3-20 телефон номерине занъ согынъыз.

Ф.Дикинова,
Ногай орманлык управлениесининъ етекшиси.