Орман – яшавдынъ булагы

Аьдем яшавында, оьзининъ уьйиндеги емис тереклерден оьзге, кырда болсын, паркта болсын емис бермейтаган бир терек шашса да, табиаттынъ экологиялык аьлин ийгилендируьвге уьлис косады. Йыл сайын элимизде «Яша, орман» деген акция 2010-ншы йылдан алып оьтеди. Ногай районы белгиленген акцияга казан айдынъ ызында косылды. «Яша, орман» акциясы бойынша «Ногай орманшылык» куллыкшылары 1000 джузгун шаштылар. Оларга А-Х. Джанибеков атындагы мектебининъ «Юнармия» кружогынынъ катнасувшылары, Кадрия атындагы мектебтинъ 9-11-нши класс окувшылары, солардынъ сырасында волонтерлар эм окытувшылар коьмек эттилер. Солай ок белгиленген шарада Ногай РК КПРФ, Ногай район хатынлар советининъ агзалары, Ногай район прокуратура, Ногай район бойынша Россия ОМВД куллыкшылары катнастылар. Кумлак ерлерде оьсетаган джузгун куваклыгы Терекли-Мектеб авылынынъ касындагы ак кумларда шашылды. Бас деп окувшылар ак кумлардынъ тоьгерегин кокыстан тазаладылар, сонъ куваклык олтыртувга урындылар.

«Ногай орманшылык» ГКУ етекшиси Феруза Дикинова уьйкен тынышсызланувы ман яшавшылар кокысларын йолдынъ шетине таслайтаганын, курылыс кокысларын да коьликлер мен орман тоьгерегине тоьгетаганын айтты:

— Мине 65 гектар ер айдалган, мунда да тереклер шашылаяк. Биз бу айдалган ердинъ шетлерин бегитеекпиз, олай этилмесе мал шашылган тереклерге оьстирмеге бермес. Тек туьнегуьн ерди айдаяткан трактордынъ касында турган мезгилде, мен бир аьдем келип кокыслар тоьгип кеткенин коьрдим, ама оны токтатып уьлгирмедим. Не уьшин яшавшылар оьзлери оьзлерине зыян келтиреди экен. Не уьшин олар шоьлимиз ортак уьйимиз экенин анъламайдылар. Савбол айтаман Каю Джумаевке. Ол тегин оьзининъ тракторы ман яшавшылар кырга таслаган курылыс кокысын коьмеди, куьшимиз еткен кокысты биз оьзимиз йыйнаймыз. Тагы да савбол айтаман бу акцияда ортакшылык эткен аьр бир аьдемге.

«Ногай орманшылык» ГКУ етекшисининъ орынбасары Рашидхан Бакиев айдалып, аьзир этилинген 65 гектар ерде тереклер шашув уьшин Ногай орманшылык куллыкшылары ямгырларды куьтетаганын билдирди.

Ногай шоьлде орманнынъ, тереклердинъ оьстируьвинде эм арттырувында керексинуьвимиз айлак уьйкен. Тувган еримиздинъ табиатын аяп саклавды балаларда яслай тербиялав керек. Сосындай акциялар окувшыларда еримиздинъ экологиялык аьли мен тынышсызланув сезимин оьрлендируьвге, онынъ байлыгын арттырмага шалысувларын беркитуьвге демевлик этеди.

Н.Кожаева.