Ортак бир адрес ашылган

Дагестан Республикасынынъ аьскершилик комиссариаты регион яшавшыларына быйылдынъ 21-нши сентябринде Россия Президентининъ Указына коьре мобилизация йорыгы ман шакыртылып кеткен гражданларга хатлар йиберуьв уьшин ортак бир адрес ашылганы акында билдиреди.
Эндигиси сиз хатларды, 2 килограммга дейим шеккиси болган бандерольлерди, 10 килограммга дейим посылкаларды «Россия Почтасы» аркасы ман 103400, Москва-400 деген адрес пен аьскерши куллык этетаган аьскер боьлигининъ номерин, аьскершидинъ атын, атасынынъ атын эм тукымын язып йибермеге боласыз.