Ортак тарих дерислери мутылмайды

Сыйлы йолдаслар, дослар эм ювыклар! Коьпмиллетли россия халкларынынъ ваькиллери, аявлы ногай халкым!

Бизим явларымыз миллет тыпаклыкты бузып, патшалыкты тентирекшитпеге куьш саладылар. Айтып озайык, айлак коьп заманлар болган йок, Европарламентте «миллет козгалысынынъ ваькиллери», исте ялганлар эм патшалыктагы алды идеологияды алып баратаганлардан айырылмага суьйгенлер йыйылысып, оьз алдыларына элди боьлмеге токтасканлар. Олар кайдай куьш пен болса да, ортак тарих дерислерин мутып, эл арасында анъламсызлыкты яймага шалысадылар.
Сондай тийиссизликти яювшылардынъ санында ногай миллетининъ ваькилин коьруьв суьйиниш тувдырмайды. Ногайлар атыннан соьйлемеге ыхтыяры болмаган Анвар Курманакаев, оьзи коьптен бери Россия элинде яшамайтаган болса да, Россия Федерациясынынъ, сонынъ ишинде ногай халкы атыннан соьйлеп, оьзининъ ялган ойын билдирген.
Буьгуьнлерде Россияды яклап, согыс спецоперациясында катнасып юрген ясларымызды мутадылар, Анвар Курманакаевтейлер, оьзлери бизим элдинъ, миллеттинъ асабалыгын кара каьпикке сатадылар.
Эсимизге туьсирейик, ногай миллетли халк, дурысынша Уьйкен Ногай Ордасы 16-ншы оьмирде Россия элининъ баьри законларын да кабыл этип алган. Ногай халкы бизим элимиздинъ кызыксынувларын яклап, Ливон, Сырт эм баска согысларында катнаскан. Киши Ногай Ордасынынъ ваькиллери мен биргелескенде, ногай миллет ваькиллерининъ коьбиси патшады коршалавда ортакшылык эткенлер. Уллы Аталык согысында эм баска урысларда да ногайлар тек Россиядынъ кызыксынувын яклап келген.
Буьгуьнлерде ногайлардынъ – маданият, тарих, илми болсын орталыклары баьриси де Россияда. Россиядынъ савлыгыннан, баьри халклардыкындай болып, ногайлардынъ келеектегиси туьзиледи.
Курманакаевтей аьдемлер оьзлерининъ наслыгы ман, ойсызлыгы ман миллетининъ сыраларыннан тайдырыладылар. Мен ногай халкынынъ ясуьйкенлер советининъ атыннан тек оьз миллетимнинъ ваькиллерин тувыл, баскаларды да сондай ялганлыкка ынанып, еримеге ярамайтаганын айтаман. Биз Россия Федерациясынынъ етекшисин колтыклап, элимизди сакларга куьш салмага керекпиз. Сол бизим миллетимиздинъ тилин, маданиятын, тарихимизди эм балаларымыздынъ келеектегисин яркын этер!
Наурбек Даутов,
РФ ногай халкынынъ Ясуьйкенлер советининъ етекшиси. Москва каласы.