Орталык патшалык сынавлар оьтедилер

Дагестан Республикасынынъ Ногай районынынъ билимлендируьв тармагы билдиргенлей, бу окув йылдынъ ызында бизде 105 выпускник Орталык патшалык сынавларды оьтедилер.
Орталык патшалык сынавлар май айынынъ 24-нши куьнинде басланган эм июль айынынъ биринши куьнине дейим тамамланаяк. Сонынъ ишине Патшалык тамамлав аттестация да киреди.
Биз йогарыда билдирип озганлай, 2022-2023-нши окув йылынынъ ызына он уьш билимлендируьв окув ошакларыннан 105 – 11-нши класс выпускниклери эм 328 – 9-ншы класс окувшылары сынавларды оьтедилер. Сол саннан бир 11-нши класс выпускниги уьйинде (ден савлыгына коьре) эм он бир 9-ншы класс окувшылары патшалык выпускной сынавлар кебинде бередилер.
Орталык патшалык сынавлар Терекли-Мектеб авылынынъ А-Х.Джанибеков атындагы орта мектебининъ негизинде оьткериледи. Бу мектебте заманга келисли баьри янъы технологиялар да бар. Айтпага, on-line видео тергев, сотовый байланысты тымдырувшы, металлоискательлер …
Патшалык сынавлардынъ оьтуьви Дагестан Республикасы бойынша ситуационно-информационный орталык пан онлайн аркалы тергелип турады.
Солай ок, патшалык сынавлар оьтетаган шакта билимлендируьв тармагы Ростелеком, электрический тармагы ман, Орталык больница ман эм иш ислер боьлиги мен тар байланыста турадылар.
Аьр йыл сайын патшалык сынавларда катнасатаган уйгынлавшылар тийисли тергевлерди оьзлери оьтедилер эм окыйдылар, ызында тестирование бойынша Федераллык орталыгыннан сертификат та аладылар.
ЕГЭ, ОГЭ бойынша Ногай районымызда 80 окытувшы катнасады, билимлендируьв тармагынынъ етекшиси Алтын Агаспарова аьр бир сынавда патшалык комиссиясынынъ агзасы кебинде ортакшылык этеди.
9-ншы класс окувшысына ортак билим акында аттестат алар уьшин орыс тилиннен эм эсап бойынша эм эки оьзи сайлаган окув сабаклардан сынавды уьстинликли оьтпеге керек болады.
Эгер окувшыдынъ савлыгы осал аьлде болса, (документ бойынша белгиленген, сакатлар куьбине киретаган бала), аттестат алар уьшин, эки сынавды оьтсе де болады.
11-нши класс выпускнигине аттестат алар уьшин эки дайымлык (орыс тилиннен эм эсаптан) сынавларды оьтпеге керек, эгер йогары окув ошагына туьспеге ниети бар болса, оьзининъ ыхтыярына коьре, сайлаган сабаклары бойынша сынавларды оьтеди.
Сынавлардынъ тамамлары ман, бергеннен сонъ, эки юмадан сонъ, билимлендируьв боьлигинде яде оьзи окыган мектебте эм ЕГЭ тергев тамамлары сайтында таныспага болады.
Э.Кожаева.